سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

Posted on at


سازمان توسعه و همکاری اقصادی در سال 1960 با پیوستن آمریکا و کانادا به هجده کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اروپا بوجود آمدو در سال 1964 با پیوستن ژاپن به این سازمان بصورت نیرومند ترین سازمان اقتصادی جهان در آمد هدف سازمان توسعه همکاری اقتصادی ایجاد تسهیلات بازرگانی و تنظیم مبادلات پولی و کمک به کشورهای فقیرتر ،سازمان و تنظیم سیاست های اقتصادی در قبال کشور های غیر عضو از جمله بلوک کمونیست و جهان سوم می باشدالبته با رقابت های اقتصادی که بین کشورهای عضو ای سازمان وجود دارد تنظیم و اجرای برنامه های مشترک اقتصادی از طرف آن دشوار تر است ،با وجود این سازمان توسعه و همکاری اقتصادی یک مرکز مهم مطالعاتی و تبادل نظر برای حل مشکلات اقتصادی است ، مرکز این سازمان پاریس است


 


نگارنده :مسیح الله رحمانیAbout the author

massihullah-rahmani

Massihullah was born in 1988 in Ghazni province Afghanistan, graduated from Sayed Ahmad makaye high school in 2007.he has received scholarship for studying abroad in Cairo university Egypt. Right now he is in 2nd year of faculty of masscommunication in Cairo University.he is able to speak Farsi,Pashto,English,Arabi and alittle bit…

Subscribe 0
160