فقروبچاره گی

Posted on at


 


فقروبیچاره گی یکی ازپدیده های است که دامن گیرمردم ماشده است ومردم ماراتهدیدمی کندوهم مردم ازآن شکایت دارند.
پسربچی می گویدمن هرروزازخانه بیرون می شوم به صداامیدوآرزوتاکه شام دست پوربه خانه بگردم


ازصبح تابه شام  من کارمی کنم زحمت می کشم به خاطره فامیل خودبه خاطره مادرخودازدرس وتعلیم بازمانده ام پدرم مریض است من پسرکلان خانه ام 10سال سن دارم.


به 10سال سن خودرنج زحمت های زیادکشیده ام زنده گی خودرابه بسیارزحمت سپری می کنم


.


وقتی بچه های دیگررامی بینم که به مکتب میروند،درس می خواند،آسوده زنده گی، می کنندبسیاررنج می برم که چرامن مثل این ها مکتب نمی روم، درس نمی خوانم ،آسوده زنده گی نمی کنم........................


همیشه به این فکرهستم…. خدایاخودت کمک کن مارا


.


من به دنبال نان هستم تاببرم شام به خانه تاشکم خواهروبرادرهامن سیری شودمادرم می گویدپسرم همین راآوردی من می گوم بلی هامادرجان


  من درددارم دردزنده گی ،دردفقروبیچاره گی،دردها خودرابه پیش کی بگویم.


کسی راندارم که مراکمک کنندتنهاهستم به تنهای نان پیدامیکنماین است زنده گی من.


 وقتی به دیگرکس هانگاه می کنم که چی زنده گی های آسوده دارندومااین رقم ...بسیاررنج می برم که چراخدایامااین گونه زنده گی داریم ؟؟؟؟


چرابایدمن کارکنم ؟؟؟؟؟؟چرامن ماننددیگربچه هادرس نخوانم ؟؟؟؟من هم ماننددیگرهاخوش دارم به مکتب بروم ،ماننددیگرهادرس بخوانم زنده گی آرام داشته باشم این قسم زنده گی
About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160