به کدام چشم

Posted on atچشم ارزش بی نهایت خاصی دارد این چشم است که تمام واقیعت هارا برای انسان آشکار میسازد اما این که چشمانم را بخاطر دیدن چه باز کنم نمیدانم گاهی وقت میگویم که کاش به چشمانم گفته می توانستم که چیزهای را ببین که قلبم را داغ دار نکند وتورا غرق آب نسازد اما چاره نیست چشمانم میگوید دلت نازک است اما دلم میگوید نه چشماند ضعیف است بلاخره این چشمانم ودلم همیشه خلاف من کار میکند


با این ضدی که قلبم وچشمانم با من دارد دلم نمیخواهد که از خانه بیرون شوم وبه آن جاده های پور از دل نگاه کنم آن دل های پور از امیدی که به من نگاه میکند به آن دست پای یخ زده با نداشتن لباس گرم بر تن به آن شکم گرسنه وبه آن چشمان نمناک و در زمستان سرد با فرود آمدن برف باران از آسمان با نداشتن سرپنای در زیر خیمه های سرد وکلبه های شکسته با نبود فرشی ویا کمپل ولباس گرمی وخوراکی جان شیرین خود را از دست میدهند


,و آن افراد معتادی که در خیابان ها اند ومیخواهند که عمل شان را ترک کنند وتداوی شوند اما کسی نیست که آنها را کمک کند؛وا شخاص محلول ومعیوبی که محتاج دیگران اند یا آنانی که تشنه در آغوش بودن والدین هستند اما والدینی وجود ندارد , آن اطفال زیر سنی که در بدل پول به اجبار به نکاح شخصی در مییایند ویا این بی حجابی های که امروز به فرهنگ تبدیل شده است .About the author

sediqaehrari

sediqa ehrari is the 11th class of Baqnazargah School in Herat.

Subscribe 0
160