افغانستان قلب آسیا خون پمپ میکند!

Posted on at


افغانستان از جمله کشور های است که از لحاظ موقعیت جغرافیایی در جایگاه خوبی قرار دارد. این کشور در قلب آسیا موقعیت دارد و از لحاظ راه ترانزیتی و ترانسپورتی یکی از بهترین کشور های آسیا به شمار میرود.


در حال حاضر افغانستان با شش کشور آسیایی مرز مشترک دارد. آن کشور ها عبارت از پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، و چین میباشد و بزرگترین مرز را با کشور پاکستان دارد و کوچکترین مرز را با کشور چین دارد.افغانستان در یک قرن اخیر همواره مورد تهاجم کشور های ابر قدرت قرار گرفته است. که شاید دلیل عمده آن همین موقعیت خوب جغرافیایی آن باشد، که آنها میخواهند ازین کشور به دلیل تهاجم و در قید گرفتن دیگر کشور های آسیایی استفاده ابزاری نمایند. 


و همچنان کشور های که در همسایگی افغانستان قرار دارد نیز میخواهند که این کشور روی پاهایش نه ایستد و هر کدام آنها ریسمان را بطرف خویش میکشانند.امروز هر فرد این سرزمین شاید ازین موقعیت که افغانستان در قاره آسیا دارد پشیمان باشد، زیرا این کشور سالهاست که روی آبادی و صلح را ندیده است. و همواره در چنگال کشور های ابر قدرت قرار گرفته است.


گرچه مردم افغانستان برای سرکوبی مداخلات کشورهای بیرونی بارها وبارها مقابله نموده است و جنگیده است.اما بازهم به ناکامی مواجه شده است زیرا در میان مردم کسانی هستند که آله دست کشور های بیگانه هستند و بسود آنها کار می نمایند.این کشور برای بار نخست مورد تهاجم کشور انگلیس قرار گرفت که دیری نگذشت، مردم با شهامت افغان زمین با مقابله با آنها توانستند که آنها را شکست دهند. با شکست دادن کشور انگلیس چند مدتی بود که افغانستان دارای اسقلالیت و حاکمیت شد و تمام امور کشور را خود مردم افغانستان اداره میکرد و بدون مداخله کدام کشور.


اما بعد از انگلیس کشور دیگری بنام روسیه چشم دوخت بر سر افغانستان و تا افغانستان را اشغال نکرد دست بر نداشت از سر افغانستان. ولی بازهم مردم افغانستان وجدان شان قبول نکرد که غلام کسی دیگری باشد. و دست به مبارزه زدند که ازین نبرد نیز مردم افغانستان موفقانه بدر آمد و روس ها را به شکست مواجه نمود.و حکومت که بعد از شکست روسها روی کار آمد حکومت مجاهدین بود که همین حکومت متذکره روس ها را شکست داده بودند. و با تاسف باید گفت که حاکمان این حکومت سر قدرت باهم سازش نکردند و از هم باشیدند و کشور باز رفت بسوی یک بهران دیگر.


ناساز گاری جناح های مختلف حکومت مجاهدین باعث شد که یک سلسله نا به سامانی های سیاسی در میان احزاب و اقوام مختلف افغانستان ایجاد گردد و این کار آنها زمینه را مساعد ساخت برای کسانیکه بعد از روسیه به افغانستان چشم دوخته بودند و راه به آنها هموار گردید.About the author

160