حس ششم

Posted on at


حس ششم يعني چي؟آيا به ايده شما حس ششم واقعا وجود دارد و يا هر شخصي آنرا دارا ميباشد و يا خير ؟


و يا علما و دانشمندان باور و عقيده شان بر اين است كه اين حس وجود دارد ؟


اگر ما عقلا و از روي شعور خويش غور نمايم در مي يابيم كه خداوند ج پنج حس قوي و آشكار را براي بنده گان خويش ارزاني كرده است و يک حس ديكر را در اعماق و در نهان انسانها جاي داده است كه بعضا اين حس را ضمير ناخوداگا نيز مي گويند ..بلي به نطر شما اين حس ششم و يا ضمير ناخود اگاه همان علم ماورا والطبيعه نيست ؟


بيايد تصور كنيد كه ها چيز يرا كه چه خوب و يا چه بد باشد ما و يا شما و يا كسي ديگر پيش از پيش انرا پيش بيني كرده و آن واقعه اتفاق افتاده باشد به آن مي گويند حس ششم و يا اينكه وقتي همراه يگ شخص در حال صحبت كردن هستيد شما در عين وقت به بسيار زودي مقصد ان شحص را در مي يابيد .آيا به نظر شما اين حس زيركانه  حس نهان شما نيست؟همچنان بايد ياد آور شد كه تماما انسان ها داراي اين حس نيستند و در بعضي مواقع به مشكل ميتوان مقصد خود را به آنانان فهماند كه در اصطلاح مردمان عام به طور كنايه به آنها سال فهم مي گويند .


بيايد نظري در دنيا علم و اختراعات و اكتشافات و پيشرفت ها بي اندازيم به نظر شما كسانيكه سياره ها و آسمان ها و در روي زمين و اعماق زمين  سفر هاي داشتند و اشياي جديد و شگفت انگيز را كشف نموده و اختراع نموده اند آيا اين خود نشانه اي متمايز بودن انها نسبت به ديگر مخلوقات نيست بلي البته كه هست .


و يا اينكه اين اختراعات جديد وخود نشانه اي داشتن حس قوي كه همه انسان ها آنرا دارا نيستند و اگر هم داشته باشند به يگ پيمانه نخواهد بود كه بايد گفت هر كسي بطوري و به گونه اي از آن استفاده نموده و از آن بهره ميبرد .به طور مثال استادي در پيش روي صنف استاد و يا معلم  ايستاده و يا هم رو به تخته و پشت به شاگردان او در همان حالت تشخيص ميدهد كه فلان شاگرد آن در حال صحبت كردن است خوب باز هم مي گويم كه اين گونه حس نمودند  در اثر حس ششم قوي و يا همان ضمير نا خود آگاه ما  بوده و هيج جاي شك و ترديدي در اين زمينه نبوده و نه هم ميتوان آنرا انكار نمود .پايان.


با تشکر


نویسنده: عمرزبیر حمیدیAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160