اخلاقت را خوب کن اگر نی مجرد میمانی

Posted on at


به خصوص اشخاصی غرورشان  در آسمان به پرواز است حتآ که یک نظری کوتاهم به قسمت های پایین هم ندارند. در زندگی روز مره شان از کلماتی استفاده میکنند که از معنی آن بوی هم نمیبرند. فقط به خاطری غروری که دارند!!!!! وای وای بسیار بسیار میبخشیند این حسی که من برایش غرور گفتم اصلآ غرور نیست به نظری بنده بی عقلی استبیشتری از آدم ها میگویند داشتن غرور برای انسان ها بسیار خطرناک است اما من کمی نظری متفاوت دارم در مجموع اشخاصی که خود را به یک مقامی رسانیدند و توانستند برای بشریت کارهای خلاقانی انجام بدهند و باعث خوش بختی بشریت شده برای آنها داشتن حس غرور بسیار زیبنده است برعکس این عده اشخاص آقدر خود را تکمیل نمودند که خود غرور خویش را از بین بردنداما زندگی مردم امروزه وارونه شده چون اشخاصی که اسم خود را کان شرافت آبرو وعزت ماندند باید که ترسید! چون این برای من یک تجربه بودهیک راه بسیارآسان برای اشخاصی که میخواهند اخلاقی خوب داشته چند عمل را در زندگی خویش عادت بدهند اول باید از دروغ گفتن بسیار جلوگیری نمایند و دوم هم خودیتان را نگویند که من خوب هستم از دیگران کرده سوم هم اگر چیزی برای گفتن برای دیگران داریند بسیار واضع و آزادانه بیگویند در دلیتان نگاه نکنیدمیدانید دوستان انسان ها ازکسانی که دوستشان داریم آزده میشود به خاطری که اگر یک بیگانه برای ما دشنام بدهد مطمینن میگویم که او اخلاق نداره برایش ارزش نمیدهیم . اگر از خود کاری انجام بدهد شاید که بسیار بسیار از ناراخت شویم پس از دوست گله میشه از بیگانه پس بخاطری که از زندگی خویش لذت بیبریم باید با هم صمیمی باشیم 


"نوشته محمد صیام "زلمیAbout the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160