غذا های سنتی

Posted on at


افغانستان یک کشوراسلامی است و تاریخ کهن چند صد ساله دارد و مردم آن مسلمان میباشند و تحت قوانین اسلامی و قرآن زندگی میکنند و غذا های مردم افغانستان هم غذای سنتی میباشد غذا های مختلفی که در هر ولایت دارند غذا های که در ولایت هرات خیلی مشهور است عبارت از کیچری بچه ملنگ ، گیچری گوشت لنگ ، کیچری قروت ، قلور ترش ، قروتی ، آش ، قلور ، شوله ماش ، پتی ماش ، اشکنه کچالو ، اشکنه تخم مرغ که دراصل یک نو سوپ میباشد و غیره غذا ها ...

که مهم ترین این غذا ها کیچری گوشت لند ، کیچری بچه ملنگ ، قلور ترش میباشد .این غذا ها زیاد تر در زمستان که هوا زیاد سرد میشود کورسی ها را گرم کرده ودروقت نان چاشت غذاهای آبگین مثل آش،شوله ماش،قولور،قوروتی،پتی ماش،قولورتوروش،قولورشیرو در وقت شب غذا های مانندکیچری گوشت لند،کیچری بچه ملنگ وغیره غذا های که پخته می کند ودورهم جمع میشوند ومیخورند.وتا ناوقت شب بیدارنشسته واز زمان های سابق قصه میگویند وحالا که تلویزیون که یک سرگرمی است آنرامی بینند.این غذا ها هضم آن کمی سخت تر است وهم شب ها بلند و رخصتی های مکتب خوردن این غذا ها در زمستان خیلی خوب می باشد.پختن هرغذا مواد مخصوصی دارد.همین قسم کیچری گوشت لند.مواد این غذا عبارت ازبرنج،ماش،روغن،نمک،پیاز،آب،ادویه وگوشت خشک شده میباشد.گوشت گوسفند را درماه های عقرب ویا قوس مقدارچند کیلوگرام ازبازارخریداری نموده وبا نمک مخلوط نموده وخشک میکنند.وپیش ازپختن آنرا با آب نسبتا ٔ گرم ترمیکنند و بعد در دیگ بخارانداخته بخارمی دهند تا پخته شود.بعدا در دیگ عادی  مقدار روغن انداخته وپیاز را به آن اضافه مکنندتاسرخ شود.وبعد آب گوشت پخته شده را به آن علاوکرده ومقدارنمک وادویه را به آن اضافه نموده وبرنج ترشده را به آن علاومیکنند ومیگذارند تا جوش بخورد وآب آن خشک شود بعدآنرادم می کنند.وسردیگ رابسته نموده وبه مدت چهل پنج دقیقه ویایک ساعت روی حرارت ملایم قرارداده ونا گفته نماند که گوشت پخته شده را هم روی دیگ میگذارند وبعدازدم کشیدن کیچری پخته شده را در ظرف جا میکنند .کیچری گوشت لند همرا با مقدارترشی زیاد خوش مزه است.کیچری بچه ملنگ هم به همین قسم پخته میشود اما بدون گوشت لند.اما باگوشت تازه گوسفندهم میتوان پخته نمود.درهرولایت غذا های سنتی مختلف ومتنوع دارند.درهرولایت کلچروکلتورمختلف خود دارند ونظربه کلچر وکلتور مختلف رسم ورسوم های مختلف نیز وجود دارد. اما غذا های سنتی ولایت هرات   جدا ازغذا های دیگرولایت ها است.چرا که درتمام ولایت غذاهای ولایت هرات را میپسندن وخوشدارند.غذای سنتی ولایت مزارشریف قابلی ازبکی میباشد که این غذا همه ی ولایات خوش دارند درافغانستان اکثرغذاها وکارها درخانه پخته میشود مانند پختن نان خاگی،پختن اکثرغذاهای هوسانه درخانه آماده میشودAbout the author

160