ایا شما یک فیلمساز و یا یک نویسنده هستید؟

Posted on at


امروز در افغانستان و جهان چندین  شبکه های مخابراتی  معلوماتی و دنیای مجازی فعالیت دارند. این خود نشان دهنده آن است که مردم  از سود آن بهره مند میشود . هم از نگاهی معنوی و هم از نگاهی مالی ، میشود از دنیای مجازی نام برد امروز در سراسر جهان مردم  از دنیای مجازی بیشتر استفاده میکنند . در عرصه های مختلف ازاین طریق میشود تبلغات شرکت ها و کار های که روز مره انجام مدهید. آن را با مردم در اشتراک  بگذارید. که این خود یک خبر خوش است که با شنیدنش گوش های انسانهای متفکر به نوازش گرفته میشود .


 


بیاد در این باره برای شما معلومات که من دارم بیان کنم ، و کسانیکه میخواهند از طریق دنیای مجازی پول بدست بیاورند یک مژده خوش برایشان میباشد.من برای شما فیلم انکس را توسعه میکنم ، شما اگر میخواهید از طرق انترنت پول بدست بیاورد ، میشود با شبکه های که انلاین  اشنای پیدا کنید، وقت این کار را کردید  میتوانید       با مردم جهان در تماس باشید اما چطور؟


 


ایا شما یک فیلمساز و یا یک نویسنده هستید ؟ اگر هستید شما دراین صورت  میتوانید اعضای فامیل ما باشید یعنی با فیلم انکس بپیوندید ، و ساخته های خود و یا نوشته خود را که برای مخاتب خود میخواهید برسانید. از طریق فیلم انکس به اشتراک بگذارید .شما با این فامیل برزگ که تمامیش نویسنده ها و  فیلمسازان مشهور هستند نوشته های خود را با آنها شریک میسازید، این خود شما را تشویق میکند تا نوشته های بیشتر داشته باشید ، و شما میتوانید از این طریق پول به دست بیاورید یک زربل مثل که افغانی و اسلامی است برای تان خاطر نشان میکنم  هم خرما و هم ثواب ،  بیاید با فیلم انکس یکجا شویم تا از این زمینه که برای ما محیا شده است استفاده کنیم  


نویسنده: روینا کبیری About the author

160