قوانين مهم روابط

Posted on at


قوانين مهم روابط


 


در زنده گي هميشه بايد راه هاي را انتخاب كنيم كه زنده گي ما را دگرگون كند،  و قوانين مهم را براي زنده گي خود بسازيم هميشه براي بهتر ساختن زنده گي خود  بايد از روش هايي كه اوضاع نامناسب زمان است ان را بسازيم. از بهترين و عالي ترين روش ها استفاده كنيم و ان را هميشه به صورت شوخي و مزاق همراي خود تان داشته باشيد. در وقت كه از طرف كسي ناراحت مي شويد،  كوشش كنيد كه طرف مقابل را با احساس كه داريد بفهمانيد و بگويد كه من ميفهمم كه طرز فكر كردن شما اين طور است. شايد با گفتن اين شما ناراحت شويد اما  من بايد اين را براي شما ميگفتم تا شما متوجه مي شديد


 


 


 


مثلا: يك شوهر و خانم حداقل بايد براي بهتر ساختن زنده گي خود هميشه در كنار همديگر باشند و برنامه اي عاشقانه  و جالب براي هم بسازند. تا بتوانند زنده گي خود را به خوشي و ارامي پيش ببرند. هميشه مهم ترين تفكر در زنده گي اين است كه كنار بگذاريم، اين مشكل كنوني دايمي و گسترده است. اين براي يك فرد دايم كار ساز نخواهد بود تصميمات ما در حال حاضر نسل هاي بعدي را مي سازد


 


 


 


 اما اين تصاميم زنده گي ما را تعغير ميدهد و ما بايد از ان تعغيرات جلو گيري كنيم تا در آينده با نسل هاي بعدي به مشكل  گرفتار نشويم. همه ما در عمق وجود خود ميخواهيم كه كار هاي را انجام بدهيم كه انها به درستي زنده گي كرده بتوانند و زنده گي ارام داشته باشند، هيچ وقت در انتظار كسي نباشند كه براي شان كاري كند.  بايد خود شان  خود را بسازند و زنده گي خود را به مراتب بهتر بسازند.  مهم ترين رابطه زنده گي اين است كه احساس رضايتمندي در خود ايجاد كنند، هميشه قوانين را در خود بسازيم كه باعث رابطه خوب و زنده گي خوش با جامعه و افراد كه نزديك ما است سازگار باشيم


  


نويسنده: انوش باركزي


 


 


 About the author

anooshbarakzai

his name is Anoosh barakzai he is 23 years old. he was born in nimrooz Province. he Graduate from school in 2010 he is working in film annex.

Subscribe 0
160