نامه به خالقم

Posted on at


 


الهی!


ای یگانۀ هستی، ای عظیم باعظمت،ای حکیم باحکمت ترا ستایش مینمایم ترا دوست میدارم وقرب ترا میخواهم.


قرب ونزدیکی تو از همه چیز در این دنیا برایم با ارزش بر و گرانبها تر است.باداشتن تو احساس میکنم مالک تمام دنیا هستم وتمام هستی از آن من است


.


الهی! ای یگانه تکیه گاه من!چگونه  ترا بخوانم با آنکه من منم ، من همان بندۀ گناه کار و عاصی تو.


وچگونه از تو نا امید شوم با آنکه تو توئی با آن همه لطف و کرمی که بر من داری.


خدایا! آنقدر به من نزدیکی که چشمانم ترا نمی بیند


.


مرا به اعماق درونم ببرتا شکوه بی پردۀ جمال تو را ببینم .به عنوان یگانه پناهم به تو رو میکنم و تومرا در پناه لطف و عنایت خویش قرار ده.


الهی قلبم آن کعبه کوچکی که تو آن را دل نام نهادی فقط وفقط جایگاه تو است و همیشه ترا می جوید.آن کعبه کوچک (قلبم) برایم دروغ نمی گویدهر تپشش نام ترا صدا میزند.


الهی کمکم کن تا به معنی واقعی ترا پیدا کنم .


همیشه در رویا هایم تجلی زیبایت را تصور میکنم همیشه چشم انتظار آن روز هستم تا تجلی زیبایت را ببینم .


الهی مرا به این آرزوی دیرینه ام برسا ن .


خدایا! آیا چگونه ای ،آیا چگونه تجلی و جمالی داری که من ترا ندیده اینقدر شیفته  ات هستم.الهی دیدارت را میخواهم.About the author

160