باخدا باشید تا خداهم با شما باشد

Posted on at


به یاد خدا بودن همیشه کمکمان میکند تا خوشبخت زندگی کنیم ، همیشه اگر در پی خوشبختی و آسایش دنیا و آخرت خویش هستیم پس کوشش نماییم تا همیشه به یاد و ذکر خدا باشیم دور از دایرهء فرمان او کاری را انجام نداده و همیشه فرمانبردار هر فرمان او باشیم ، او را همیشه در وجود خود احساس کنیم ، همیشه گواه باشیم بر اینکه خدایی هست ، آخرتی هست و پرسشی در مورد اعمال مان هستما انسانها همیشه اشتباه میکنیم و پرورگار منتظر توبهء ماست و از بنده اش میخواهد تا از عمل خود پشیمان شود ؛ بیندیشیم چه خالق مهربانی داریم ؛ در هر حالتی که قرار داشته باشیم ، هرگاه از اعماق قلبمان صدایش کنیم به دادمان میرسد . وقتی در حضورش زانو زده و اشک میریزیم تمام گناهان مان را بخشیده و مشکل مان را حل مینماید و از گرداب مشکلات نجاتمان میدهدبیایید قدر چنین محبوب زیبایی را بدانیم و درک کنیم که جز او کسی در جهان نیست که بتواند ما را در هر حالت همراهی کند ، جز او کسی نیست که مشتاق این باشد تا ما کار درستی انجام بدهیم ، جز او کسی نیست که بتواند به تاریکی و سیاهی این عالم و آدم خاتمه ببخشد ، جز او کسی نیست که بتواند همراه و همراز همیشگی ما باشد ؛ با او اگر عشق بورزیم هرگز بار پشیمانی دامن ما را نخواهد گرفت ، با او باشیم تا جهان به کام مان باشد
About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160