مرگ ومیرنوزادان

Posted on at


مرگ ومیر نوزادان نیز یکی ازعوامل مهم بازدارنده رشد جمعیت در جهان است.


شمااین مرگ ومیرها درکشور های پیشرفته وثروتمند بسیار کم است وآمارسال1996 کشور  هایی مانندامریکا,استرالیا,زلاندنو وکشور های شمال وغرب اروپا,رقم6/0 درصدرا نشان می دهد.


میزان مرگ ومیر نوزادان دربعضی کشور های جنوبی وشرقی اروپا بیشترازدیگر نواحی قاره مزبور است ودر کشورهای جهان سوم به گونه ای کاملا متفاوت است,آن چنان که کشورهای حاشیه صحرای آفریقا بارقم 5/10 درصد,در ردیف اول جدول جای دارند وسرزمین های جنوب آسیا با8درصد وامریکای لاتین 5/3 درصد در ردیف های بعدی قرار گرفته اند.About the author

jaber-hashemi

This is JAber Hashemi .He is in 9 grade in Towhid High school.

Subscribe 0
160