کمک به مهاجرین یا بیجاشدگان

Posted on at


کمک به مهاجرین یا بیجاشدگان
مهاجرین یا بیجاشدگان افرادی اندکه در اثر فقر اقتصادی و یا ناامنی از یک کشوربه کشور دیگریا ازیک ولایت به ولایت دیگر مسکن گزین میشوند مهاجرگویند

آنان نیاز به همکاری دارن و ما باید دست کمک و مهربانی را به آنها پیش کنم و آنان را از سرمای زمستان نجات دهیم

که این وظیفه هر شهروند است اگرخودمان به هموطن خود لطف و مهربانی نکنم از دیگران هم بایدامید نداشته باشیم ویا به طور مثال از کشور های خارجی مثل امریکا وغیره 

مهجرین کسانی اند که از نبود مسکن ,خوراک , پوشاک و سرمای زمستا ن از یک کشور به کشور ویاهم از یک ولایت به ولایت دیگر مهاجر می شوند وبسیار سختی و مشکلات را تحمل می کنند و حتی باعث مرگ آنان این تنگ دستی واقع می شود

که ماخود همچین واقع را در هرات و حتی دیگر ولایات به چشم دیدهم که بعضی از بافیل ها از کمبوده مسکن ,خوراک , پوشاک . زن , فرزند, به خصوص اطفال و یا هم جان وزنده گی شیرین خود شان را از دست دادن. که .این جای تعسوف است به بعضی از مردم بخصوص اشخاص پول دار یا هم تجارت پیشه جامعه مان

کشور عزیز مان افغانستان در چندین ده یاقرنها جنگ های پیدرپی داشته که هزار ها خانه ویران و بیجاشدهکهصد ها و هزارها پدرو مادرفرزندان خود را از دست دادن و یا هم اطفال و زنان که قشر آسیب پزیر جامعه اند بی کس کوی شودند و حتی تابحال این جنگ ها و دربدری ها ادامه دارد و مانع پیشرفت ما میشود

 

که تعداد زیادی از اشخاص که قربانی این مشکلات میشوند مهاجرین هستن وباید من وشما کمک به آنان را وظیفه خود بدانیم که تا در آینده یک جامعه صلح آمیز وبدون کدام مشکل یک زنده گی جاودان داشته باشیم .

(آمییییییییییییییییین)About the author

hasinaehrari

hasina ehrari is the 10th class student of Baqnazargah School in Herat.

Subscribe 0
160