انتقال دانش

Posted on at


مسئولان آموزش وپرورش کشورهای پیشرفته بر این باورندکه دانش آموز امروز,بیشتر ازنسل قبل,ازتوانایی درک وپذیرش اطلاعات برخورداراست.بنابر این دراین نظام,انواع لوازم کمک آموزشی , افراد خلاق ونخبه وآموزگاران کاردان وشایسته به ابزارکارتبدیل شده ودانش آموزان به جعبه های تعبیر شده اندکه باید آنها راطبق یک برنامه ازپیش تنظیم وتعیین


 شده,باعلم ودانش پر کرد,درآن رابست وبه بازار روانه ساخت.به نظرمی رسداین طریقه انتقال دانش,برپایه دو باور استوار باشد:نخست درک فوری, به این معناکه اگر دروس به طور واضح وروشن تشریح شوند, دانش آموزآنها راکامل وسریع درک وجذب میکند ودوم این عقیده که درصورت درک ویادگیری صحیح, حافظه دانش آموزان گنجایش پذیرش هرعلم ودانشی را به طور نامحدود خواهد داشت.


باتغییر درسیستم های کامپیوتری,این آرمان بزرگ به تحقیق پیوسته است زیرا که هر روز داده های پیچیده بیشتروجدید تری در واحدها وسلول هایی که آنها نیز به نوبه خود روزانه کوچک تر می شوند اضافه می گردد وانتقال ماشینی دانش به نوعی درک جدید منجر شده که به موجب آن می توان دانش آموزان امروزی را با دستگاه های هوشمندی به مرور جایگزین کرد.About the author

jaber-hashemi

This is JAber Hashemi .He is in 9 grade in Towhid High school.

Subscribe 0
160