عــــــــــــلم

Posted on at
بعضی موضوعاتی هستند که فراتر از بیان ماست. وسیع بودن شان انسان را متحیر میسازد علم یکی از موضوعاتیست که مانند بحر بزرگ است آغار و انجام ندارد هیچوقت نهفته نمیماند زیرا علم و عقل رابطه دارند . زیرا که عقل همواره نزد انسان است علم نیز بدون عقل نا ممکن است 


پایه و اساس علم قرآن است بیشترین دانشمندان و اولین دانشمندان ,دانشمند مسلمان میباشد که کشفیاتی را تظاهر ساختن که فراتر از عقل بود بعد وقتی مسلمانان متفرق شدند اشخاصی از دیگر ادیان علم شان بیشتر از مسلمانان شد . ستون علم ,علم ریاضی است با ریاضی به فزیک و کیمیا و سایر علوم میتوان دست یافت .


 


 علم چیزیست که به روی تجربه استوار باشد و یا در هر زمان و مکان تغییر نکند انسان بدون علم و یا با جهل به تاریکی ها ,به چالش ها خواهد افتاد . زندگی بار مشکلات است بالای هر شخصی ,ولی انسان با علم میتواند این مشکلات را حتی به خوشی تبدیل کند .


 


 جمله ایست که میگوید : مشکلات زندگی را زیبا میسازد . زیرا مشکلات هستند که انسان را نیرومندتر میسازد واقعا همینطور است زیرا شخص بدون مشکلات  در زندگی مانند مرده ای در قبر است و این علم است که انسان را به اوج آسمانها میرساند و مقام شخص را از فرشتگان بالاتر میکند مانند حضرت محمد (ص) شخصی که مقام بالاتر از فرشته ها را داشت و دارد و این جهل است که انسان را از حیوان پست تر میکند .!!


 About the author

zahrarasa

Zahra Rasa is 19 years old and She is studying law in Kabul University.
She really ;likes Football sport.

Subscribe 0
160