ازدواج های اجباری

Posted on atازدواج های اجباری

بنام خداوند جهان آفرین که همه را یکسان آفرید چی مرد وچی زن امروز باز مجبور شدیم درباره خشونت حرف بزنیم

وبازم خشونت علیه زنان یکی دیگر ازانواع خشونت ها علیه زنان ازدواج های اجباری است که باعث تباهی زنده گی دوشخص میگردد.واین نوع خشونت در جامعه چون زیاد است در نزدمردم کدام ارزش ندارد چون آنها قدر زن را نمی فهمند واز دین وقران چیزی نخواندن که به فهمند نزد خداوند زن هم مانند مرد دارای حقوق مساوی ویکسان اند

از این خاطر فرزندان خود که خون شان در رگ های آنها جریان دارد بدون اینکه از او بپرسند به یک شخصی که هیچ در باره ای او معلومات ندارند.وخبر ندارند که چی وظیفه دارد.دختران خود را مجبور به ازدوج میکنند.و آرزو های که آنها در دل دارند وبه آنها فکر میکنند

ومی اندیشیدو آنهاهم مجبور میشوند که همان گپی که بالای آنها قبولانده میشود را قبول کنندوارزو های خود را در قلب خود گور کنند . پس آیا ای پدر در مقابل دختر خود نمی توانی عادل باشی گناه آن چیست که نمی تواند مانند یک مرد دارای حقوق مساوی باشد

ودر باره آینده خود بی اندیشد گناه آن اینست که یک زن است یک دختر است ویا یک مادر است ای پدر آیا خونی که در رگ های یک پسر تو جریان دارد دروجود دخترت جریان نداردپس چرا اینقدر تبعیض بدبختی واو هم تنها برای زنان ای پدران دختران خود را به دست خود برباد نکنید وآنها را به ازدواج های اجباری وادار نکنید

چون همین ازدواج های اجباری باعث میشود که آن دختر ویا زن مجبور بر کارهای خودسرانه بزند مانند خودکشی وخود سوزی وباعث بربادی زنده گی چندین نفر میشود ومن هم به حیث یک زن دیگر خشونت را نمی خواهم وباید به این خشونت ها نقطه پایان گذاشته شود در غیر آن این قشر آسیب دیده دیگر تحمل نخواهد کردAbout the author

parvin-yari

i am parvin yari student of univercity

Subscribe 0
160