فصل بها ر هدف مردم

Posted on at مردم در فصل بهار
بهار یعنی تازگی  پس ما باید از این فصل استفاده کرد و به هدف خود رسد در این فصل مردم افغانستان بیسار خوش و ارام می باشد در این فصل هوا پاک و اکسیجن پاک بیشتر موجود می باشد پس ما باید در این فصل زیادتر مطالعه کرد و زیادتر کار کرد. در این فصل جوانان می تواند که بیشتر ورزش کرد . و از زندگی خود لذت برد.


 


در فصل زمستان. مردم افغانستان بیسار دوچاره مشکل داشته می باشد و بعضی مردم افغانستان یعنی مردم فقیر افغانستان نان خوردن روزمره خود را پیداه کرده نمیتواند در این فصل مشکلات زیاد را سپری می کند و دولت افغانستان مشکلات این مردم را در نظر نمی گیرد و کومک شان کرده نمیتواند


 


در فصل بهار مردم فقیر افغانستان نزبت به فصل زمستان مشکلات کمی دارد در این فصل مردم زیاد کابل به میله میرود و از این فصل زیاد لزت می برددر این فصل مکتب ها تمام کابل و دیگر ولایت ها افغانستان اغاز می شود. و شاگردان مکاتب بیسار بخوبی درسهای شان را یاد می گیرد و این فصل دارای چهار ماه می باشد حمل .جوزا. وغیرهAbout the author

160