انســــــان

Posted on at


 


انسان ! نامی که هزارها  تعریف دارد متضاد ها معنی میدهد انسان موجودیست که شناختش را باید یکی از عجایب دنیا باید گفت .گرچه با پیشرفت این قرون معلوماتی راجع به انسان و شناخت هایی دریافت شده ولی هیچ شی یا شخصی ,انسان را بطور کامل نشناخته !


  


انسان موجودیست که از خاک آفریده شده ولی مهم روحی است که در وجود او نهفته روح خداوندی , یعنی جزئی از قدرت های او در ما نهفته .


گاهی انسان موجودی میشود پس از خداوند  بالاتر از او موجودی نمیتوان یافت البته با عقلش با توانایی هایی که خداوند به او عطا کرده ولی گاهی هم این موجود فوق العاده ,به حیوانی تبدیل میشود که پست تر از او موجودی نمیتوان یافت .


  


گاهی اوقات اجتماع شخصیت انسان را میسازد و یا محیطی که در آن پرورش یافته ,اکثر انسان ها تابع این قوانین است ولی نمیتوان بطور عام گفت زیرا کنعان پسر نوح (ع) ,قابیل پسر حضرت آدم (ع) و پدر حضرت ابراهیم (ع) هم بت تراش بود .


  


 


دیواری که میان انسان و حیوان است و تنها تفاوتی که میان شان باید قایل شود عقل  است .


تکنالوجی و یا پیشرفت یکبارگی را باید مرهون زحمات انسانها دانست که برای خودشان ساخته اند . انسان زاده تفکر خود است هر آنچه می اندیشد کسب میکند و باید همیشه مثبت اندیشید تا آینده مثبت داشت ! ! ! !


 


زهرا رساAbout the author

zahrarasa

Zahra Rasa is 19 years old and She is studying law in Kabul University.
She really ;likes Football sport.

Subscribe 0
160