مفهوم سوسياليسم: بخش اول

Posted on at


مفهوم سوسياليسم گرفته شده از زبان فرانسوی است که اساسا این مفهوم به معنی تقدم و برتری جامعه و يا اجتماع  بر فرد است. و یا به عبارت دیگر می توانیم بگویم که مفهوم سوسیالیسم مصالح اجتماعی را بر منافع فردی ارجحیت می دهد. اما بسیاری از دانشمندان و سیاستمدران از این مفهوم درک و استدلاهای متفاوتی دارند. كه برای بیان این اختلافات کافی است به چند نمونه ی اشاره کنیم. از يك طرف کشورهای کمونيستی خود را سوسیال می نامیدند و از طرف دیگر هم کشورهای اسکاندیناوی، که با نظام های متفاوت و متضاد با هم در رقابت بودند، خود را سوسیال یاد ميكردند و جانب دیگر رژیم مستبد هتلر با اضافه کردن بيشوند " ناسیونال " بر کلمه سوسیالیست مدافع و مدعی سوسیالیسم بودند اما این اختلافات زمانی اغاز و شدت گرفت که فرد ریش انگلس یکی از پایگذاران سوسیالیسم و مشهورترین فیلسوف المانی در گذشت. با درگذشتن نزدیکترین دوست و همکار کارل مارکس اختلافات شدت گرفت و تئوری سوسیال به دو دسته تقسیم و نام گذاری شد. گروهى خود را سوسیال دموکرات نامیده اند و گروهى دیگر که بیشتر متاثر از اندیشه های کارل مارکس بودند سوسیال کمونيست به خود خطاب کردنداما این مفهوم بطور کلی از معنی - که در بالا هم ذکر شده است –  برتری منافع طبقه ها یا منافع اجتماعی و یا عامه بر مصالح فردی برخوردار است در حقيقت این مفهوم  را می توان یکی از اساسی ترین اصول و مبانی دموکراسی یاد نمود. خطا نگفته ایم اگر مدعی ان باشیم که نزدیکترین نظریه که عدالت اجتماعی را در درون خود جا داده است و می تواند به شکل وسیع مدعی برقراری عدالت اجتماعی باشد، مفهوم سوسیالیسم است. برای توضیح این مفهوم باید بگویم که اولویت منافع اجتماعی  بر منافع فرد و یا تقدم منافع عامه و یا اکثریت بر مصالح اقلیت ها به معنی چشم پوشی از حقوق اساسی و یا مصالح علیا فردی و اقلیت ها نیست بل بر خلاف، احترام به منافع فردی و اقلیتی جز از مبانی مفهوم سوسیالیسم است همچنان جامعه ی را سوسیال وصف می کنند زمانی که تصمیم بر اساس توافق اکثریت اجتماعی اتخاذ می گردد و در عین حال چنین تصمیم نباید در تضاد با حقوق اساسی (حقوق سیاسی، حقوق مدنی و یا حقوق طبیعی و... غیره) اقلیت باشند. زیرا منافع اکثریت در صورت استبداد بر حقوق اساسی اقلیت مشروعیت خود را از دست  می دهد و چنین مصالح را در اصطلاح سیاسی منافع خبیثه و یا مستبدانه هم یاد می کنند

نگارنده: عبدالمختار حقبینAbout the author

abmukharhaqbeen

This is Ab Mukhtar Haqbeen from Kabul, Afghanistan graduated from Habiba high school and student of third year at the faculty of Economics and political science Cairo university Egypt. He speaks Dari, Pashto, English, Arabic and Urdo. He is interested in writing, reading and politics

He LOVEs Peace!

Subscribe 0
160