علم

Posted on at
آموختن علم بر هر مرد وزن مسلمان فرض می باشد،پس برای همه ئی ما لازم است که درراه آموختن علم بکوشیم ووقت گرانبهائی خود را بیجا ضایع نکنیم. ما در آموختن علم نباید ننگ وعار داشته باشیم واز پرسش مسائل علمی خجالت بکشیم،زیرا پرسیدن عیب نیست بلکه ندانستن عیب است


 


 


پس هر چیزی راکه نمی دانیم از علما ودانشمندان بپرسیم،کسانی که علم ندارند،به صورت کامل ودرست نه خود ونه خداوند(ج)را می شناسند،چنانچه شاعری در مورد چنین گفته است:


چوشمع از پی علم باید گداخت


که بی علم نتوان خدا را شناخت


بهترین چیزیکه در زندگی انسان را آبرو وعزت می دهد علم است،ما باید اوقات عزیز خودرا بیهوده صرف نکنیم با نیروی انسانی در کسب علم بکوشیم ومعلومات ودانش به دست آمده خودرا در اختیار دیگران قرار بدهیم.


اندرز های بزرگان در مورد علم


علم نور الهی است که به قلب انسان فرود می آید


علم درخت است که ثمر آن عمل می باشد


علم دارائی است که هر قدر آنر مصرف کنیم کم نمی شود


به هر اندازه که انسان صاحب علم ودانش گردد به همان اندازه صاحب اعتماد عزت ومر تبه ئی بلند می گردد


علم باعث شرف وشان آدمی است


علم نمک اخلاق است


 


نویسنده:سید علی اصغر یعقوب زاده160