جامعه در حال شکوفای و جوانان در حال آفت زده گی

Posted on at


 


قانون طبیعی است اول باید درخت را بشناسیم و بعدا میوه اش را


اکثریت طبقه با سواد و روشنفکر و عده یی از مردم ما با دو چهره به وضیعت فرهنگی موجود می نگرند یکی روحیه و احساس عمل کردن و دیگرش عمل کردن و نکردن برای شناخت واقعیت های ذهنی و عینی جاری در جامعه ضرورت دارد که اولتر از همه آگاهی و معلومات در موارد شناختن ایده لوژی تفکر اندیشه بینش ها و عادات حاکم بر محیط  و آگاهی داشته و با بینش عقلگرا وضیعت را بررسی و تحلیل نمایم در وضیعت فعلی که جامعه ما در اکثریت ابعادش خصوصا وضیعت فرهنگی در حال تغیر و گذر و انتقال است بنابرین تنها با بررسی لایه های سطی و روبنای را معیار قرار دهیم چه قبول کنیم و چه اعتقاد نداشته باشیم که وضیعت فعلی ما در حال تحول و انتقال به حالت جدید است در واقیعت ما در حال انتقال و گذارندن وضع اجتماعی گذشته هستیم و این انتقال دارای خواص و صفات خودش است یا به حالت سریع یا تدریجی که در هر دو حالت عامل برای پیشرفت و ترقی یا عامل برای انحطاط و از هم پاشیده گی و حل شدن در فرهنگ و عادات فرهنگی بیگانه خواهد شد آیا نیاز است که در فلسفه زنده گی خویش بینیش و نوآوری ها و اندیشه های نو را پذیرا شویم این یک واقیعت است که نیازمند پذیرفتن اندیشه و نوآوری های بنیادین در مطابقت به ضرورت جامعه خود و واقیعت های عینی در جهان امروز هستیم چه بهتر که اساسات بنیادین تغیرات و تحولات امروز جهان را پذیرفته و از موارد و مسایل سطی انحرافی با عقلگرای و اندیشه برمسایل و عادات تحمیل شده فکر و تحلیل نمایم.


پریشانی و سرگردانی اوضاع فعلی بر پایه های فساد و مافیا در ابعاد مختلف حکومتی اقتصاد انحصاری و چوکات بسته شده سرمایه دارها بی امنیتی های برخاسته از گروه ها داخلی  و وابسته های خارجی قاچاق زور گویی چپاول سرمایه های ملی و مردمی مواد مخدر و اعتیاد روز افزون هجوم فرهنگی فرار سرمایه های عده یی از سرمایه داران فلج شدن بخش صنعتی و زراعتی در حساس ترین وضیعت کشور و کمبود ونبود رهبران سیاسی و نظامی و اقتصادی در دولت ها و حکومت های چند ساله محیط زنده گی و زنده گی کردن را محدود و گرفتار درد و رنج نموده
همه این مصایب بر روح و روان هر هموطن چون تیر و خنجر های زهر آلود فرو میرود و طبقه نوجوان و جوان ما در راس طوفان حوادث قرار گرفته و هر روز پریشانی های روحی و تبلیغات و درد آلود داخلی و خارجی تمرکز تفکر و اندیشه شان را در هم می نماید تا نتوانند تصامیم عاقلانه و دوراندشیانه برای اجرای مسولیت های خویش در قبال جامعه و سرزمین شان بگیرند بر سر چهار راهی های نا پیدا سر گردان و یا در خود فرو رفته اند هدف و مقصد در جلو شان بصورت پرده تار و غبار آلود ظاهر شده مبلغین ونمایشگران هر روز با نمایش های سحر امیز جادویی مشغول بهم ریختن اوضاع و نمایش صحنه های سطی و گمراه کننده مشغول گمراهی در تفکرنسل های امروز و فردای مملکت هستند.About the author

SoniyaAkbarzade

soniya is a student in mahjuba hiravi high school ,enroled in school on 1384 she will graguat from school on1393 and soniya did a three-year competency test and she want to become adoctor in the future.

Subscribe 0
160