پیامی به جوانان افغان

Posted on at


جوانان بخش مهم وسرمایه ملی ونسل آینده سازکشورخودهستند.وقتی تاریخ رامطالعه می کنیم می بینیم که جوانان درتمام حوادث تاریخی ودرمیدانهای نبردآزادیخواهی پیشتازبوده اند حفظ جوانان ازخطاهاولغزشهاازوظایف عمده ومهم کشورهاست.افغانستان یکی ازکشورهایی است که جوانان آن رنجهای بیشماری دارندبااینکه پرازامیدبه آینده اند امابازهم ضربه های منفی برروح وروانشان واردشده وعده ای ازجوانان رابایأس ودلشکستگی مواجه ساخته است. بیکاری،بیسوادی،بی سرپناهی،سویه پایین تعلیمی درمکاتب ناخودآگاه براحساسات،اراده وانگیزه هایشان غلبه کرده ونسل جوان راناامیدمیکند.چه بساجوانانی که درمیدان نبردبرای آزادی دربرابربیگانه مؤفق بوده اند اما دروطن خودشکست رامتقبل شده انددرگذشته ماغنی ترین فرهنگ را داشتیم وبرترین هنرازآنِ مابود.جوانان امروزجامعه ما درشرایطی قراردارند که باسختیهای زیادی دست وپنجه نرم میکنندوسهم کمتری درتصمیم گیریهای مهم جامعه دارند؛درصورتیکه جوانان میتوانند تأثیرزیادی برسرنوشت سیاسی،اجتماعی،اقتصادی ودیگرمسایل کشورخود داشته باشند بااینحال تازنده هستیم باید زنده گی کنیم پس بهتراست که باوجودمشکلات ورنجها راه بهتر وبرتر را برای زنده گی انتخاب کنیم


برترین راهها


خداوندمهربان راهمیشه یادکنیم که بایاداودلها آرام میشود.اگردست مهربان خداوندبزرگ رابالای سرمان احساس کنیم هرگزدچاریأس نمیشویمخوشبین بوده وبرای رسیدن به آرزوهاوآرمانهایمان ناامیدی راازوجودمان پس بزنیم


 


درزندگی تلقین مثبت داشته باشیم.فکرهای منفی وسرد رااز روح وروانمان دورکنیم.یادمان باشدکه انسان اشرف مخلوقات است پس رسیدن به آرمانهای نیکش برایش ممکن است


سعی درحل مشکلات نماییم،ازآنهافرارنکنیم،برای درمان دردها دنبال چاره باشیم واینکار با تلاش، همت، ایمان،استقامت وامیدواربودن ممکن است


ازاستعدادمان نهایت استفاده رابکنیم وازهوش وذکاوتی که خداوند نصیب مان کرده است بهترین بهره راببریم
About the author

nooriya

نوريه عرفانيان استاد درليسه عالي نسوان تجربوي

Subscribe 0
160