به راستی انسان چیست ؟

Posted on at


زمانیکه یک طفل چشم در این دنیا باز میکند اشرف مخلوقات گفته میشود.انسان تا 7سالگی هیچ چیزی را نمی فهمد.ولی بعد از 7سالگی وقتی به مکتب میرود .ودر آن جا به مسولیت های خود پی میبرد.و درسن18سالگی مسولیت یک فامیل را هم بدوش میگیردباید آنها را هم به درستی پیش ببرد.

عکس العمل های که انسان باید روزمره انجام دهد.

کارکردن : کارکردن در ممالک اوقات مختلفی دارد.مثلا در افغانستان کارکردن 10 ساعت میباشد.ولی در دیگر ممالک 8 ساعت میباشد.چون در افغانستان قانون دورست وضع نشده است وکارگران را کسی حمایت نمیکند.

طرز رفتارانسان در اجتماع: یک انسان در هر محیط وماحول که باشد باید خود را مطابق به آن عیار بسازد.وهمیشه رفتار خود را نیک وسالم با دیگران بر قرار سازد.انسان خوب دارای مفکوره های مثبت بوده ومیتوانند زنده گی خود را بدرستی با دیگران پیش ببرد.ولی انسان بد دارای مفکوره های منفی بوده ونمیتوانند زنده گی خود را بطور حسنه در جامعه در کنار دیگران پیش ببرد.واین باعث میشود که مردم از مشوره کردن با آن خود داری کنند و از آن دوری بجویند.پس باید انسانها نیت راست داشته وروابط خود را بطور حسنه پیش ببرند تا موجب نشود که کدام کسی از آنها دوری نموده وآنها را به حیث افراد بی مسولیت وافراد بد جامعه معرفی کنند.

خوابیدن: انسان در طول یک شبانه روزمدت 8الی10ساعت خواب میشود.انسان تنها به این کارها آفریده نشده بلکه مسولیت های دیگری را هم در قبال دارد.از آنجمله نماز خواندن,عبادت کردن .به مردم  خود احترام وخدمت کردن ,به بزرگان خود احترام وبرای خورد تران خود شفقت داشتن.انسان یک موجودی است که باید همیشه در تمام اوقات وظایف خود را بشناسد.

هر انسان باید به خود یک تقسیم اوقات درست کند ودر هر ساعت وظیفه شناس باشد.مثلا وقت غذاخوردن,عبادت کردن,تفریح کردن,استراحت کردن,کارکردنش همه  باید تحت یک تقسیم اوقات باشد و اگرانسان تقسیم اوقات نداشته باشد به یک مشکل روبرو میشود. یا همه کارها را در یک روز انجام داده نمیتوانند.پس انسان باید کوشش کنند که بخود یک تقسیم اوقات درست کنند که به مشکلی روبرو نشود.گرچه انسان خالی از مشکلات نیست. 

فرخنده عالمیارAbout the author

farkhondeh-alemyar

she is Farkhondeh Alemyar .she live in Herat Afghanistan ,she is univercity student in economy , and she is a bloger in Afghancitadel .
she intrested to writing and tv programing.

Subscribe 0
160