امتحان ناخواسته

Posted on at


ای زیباترین خالق دراین دنیای فانی    چرا ما را دادی به دنیا که پس ستانی؟


میترسم میترسم من از این زندگانی    که ما هستیم ز دست { شیطان} قربانی


اگر نمیبود چنین {غدار} شیطانی       ما زیباترین مخلوقاتت بودیم جاویدانی


زمانیکه شیطان کرد زتو نافرمانی      آنزمان نیافریده بودی حتی یک انسانی


گناه یکی راز دیگری نیست پرسانی     ای زیباترن خالق تو اینرا خوب میدانی


ما انسانان هستیم و {دوروز} جوانی      باید آنرا هم که سپری کنیم با پریشانی


چراکه لذتهای این دنیای پرززیبایی     شیطان که کردزتو نافرمانی شد زندانی


ای خدا مائیم با این {گنهکار} زبانی       که شد این { زبانمان } پنهان در دهانی


میخواهم زتو بااین زبانم در تنهائی      بهشت جاویدان را زما هرگز نگردانی


چو برایمان هست تنها اندک زمانی       میخواهم درخانه سیاه {قبر} بامن بمانی


گناهان مارا چوبرگ خزان بریزانی    ای زیباترین خالق پرزلطف و مهربانیAbout the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 0
160