مدیریت

Posted on at


آیا مدیریت فقط دستور دادن است؟


خیر مدیریت فقط دستور دادن نیست بلکه باملایمت وانسانیت نظاره کردن بر کاردیگران است .


مدیریت وابسته به یک جا یا فرد خاص نیست هر شغل ووظیفه ایی یا حتی خانواده که جز اساسی آن باشد  نیاز به یک مدیریت دقیق دارد.چنانچه فرزند که زیراسریک مدیریت خاص پرورش داده شود در آینده او یک مدیر اساس یا یک فرد مفید در جامعه خواهد بود.مدیریت تنها این نیست که بافریادزدن خود را بزرگ جلوه دهیم بلکه باید طریق درست انجام وظیفه ومسئولیت پزیری را به آنهاآموخت.یا اگر خواسته باشیم که تعریف کوچکی از مدیریت داشته


با شیم میگوییم  که مدیریت یعنی یک روش  سیستماتیک  منظم برای ادار ه کردن تعدادی ازافراد.پایان
About the author

sajeda-amiri

Sajeda Amiri was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160