فشرده روابط افغانستان وترکیه

Posted on at


دو کشور سابقه مناسبات تاریخی در عرصه های تجارت وفرهنگ واقتصاد وغیره  دارند که به دو صد سال میرسد ، ودومین کشور بود که استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت. با فروپاشی امپراتوری عثمانی ترکیه مدرن به رهبری اتاترک در سال 1924شکل گرفت.از بدو ایجاد افغانستان با آن روابط وعلایق سیاسی نظامی وفرهنگی دارد، گرچه ترکیه در ناتو عضویت دارد به دلیل همسویی های منطقه ای یک عده محدود نظامیان افغان در آن کشور آموزش دیده اند، ترکیه در بازی های بین المللی به مراتب با جدیت از گذشته وارد عمل شده، از تغیرات که در بلاد عرب رخ داد، باعث از بین رفتن حکومت های توتالیتری در این دیار شده، حمایت های اقتصادی وسیاسی همسویی اش را همگام با این تحولات ابراز داشته است. ترکیه امروز در تحت زعامت حزب عدالت وتوسعه که از سال  2013 قدرت را به دست دارد به موفقیت های بزرگ اقتصادی 600 تریلیون دالری دست یافته است، این حزب تلاش دارد تا قدرت را برای یک دوره دیگر حفظ  ولی به دلیل رسوایی مالی ورقابت  درون حزبی با حنبش خدمت ومخالفت احزاب سکولار ودموکرات روبرو میباشد.


این کشور در افغانستان دست به سرمایه گذاری اساسی نزده، اما در برخی  زیر بنا ها و تعمیر ات حیاتی در افغانستان سهیم است، واین کشور سه هزار قوای نظامی  که در افغانستان بیشتر در همسویی با امریکا وناتو بوده، تا حمایت حکومت افغان در کابل دارد، ترکیه با راه اندازی مکاتب افغان ترک در شهرهای مختلف در ترویج فرهنگ وزبان ترک در افغانستان تلاش دارد تا در چشم اندازی سیاسی این کشورتاثیر گذار باشد،روابط این دو کشور را فرا تر از فرهنگی میتوان قومی ودینی تلقی کرد.  وهمچنان ترکیه برای ایجار روند صلح میان افغانستان وپاکستان گام های مثبت بر داشته که در اثر آن چندین اجلاس سه جانبه در اماکن مختلف بر گزار گردید.About the author

islamudeen

Islamudeen was born in 1982 in takhar province Afghanistan, graduated from Al- azahar high school in 2002. He Graduated from Al Azhar University. He Finished Master in International Law IN 2012. Right now he is Employee in Afghan Embassy in Cairo

Subscribe 0
160