سه چرخه های زرنج ومشکلات ترافیک شهری.....

Posted on at


شهرهرات باستان باداشتن 3میلیون نفوس دومین شهربزرگ افغانستان ازلحاظ جمعیت بشمار میرود ،که این تعداد نفوس به یک ترانسپورت شهری منظم ضرورت دارد ،اما متأسفانه این شهرفاقد اینوع ترانسپورت میباشد.


ازچندسال بدینسو یکنوع وسیله نقلیه بنام (موتورسیکلت زرنج )شامل ترانسپورت شهری گردیده است و نظر به ارقامی که ریاست ترافیک شهرهرات ارائه میدهد به تعداد 50 هزار عراده زرنج فعلاًدرشهردرحال فغالیت هستندکه همواره مشکلاتی رادرقسمت ترافیک جاده ها ببار آورده اند.
این وسیله نقلیه بدو شکل مورد استفاده قرارمیگیرد:


1-زرنج باربری


2-زرنج مسافربریکثرت این وسیله نقلیه وترددبیش ازحدآن درسطح شهر باعث نقص قواعد و قوانین ترافیکی گردیده است وهمواره مشکلات فراوانی رابرای ریاست ترافیک وبخصوص شهروندان هرات بوجود آورده است.


اکثریت این زرنج ها فاقدنمبرپلت شهری بوده وحتی خودراننده های این وسایل جواز رانندگی نداشته ،ازهمین لحاظ مشکلات ترافیکی فراوانی را ببارمیآورند وباعث بینظمی وبروز حوادث دلخراش ترافیکی درسطح شهر میگردد.اما اگر آنسوی قضیه رابنگریم وجوانب مثبت آنرادر نظر بگیریم ،50 هزار رانندهٔ زرنج وظیفه نفقه 50 هزار خانوادهٔ بی بضاعت را بدوش دارند و از همین طریق خرج و مخارج خانواده های شان را تأمین میکنند ،وشاید اگرهمین زرنج نباشد،که وسیله کسب درآمد برای شان است جوانان به راه های غیر مشروع دیگری بعلت بیکاری و نبود کار مناسب مانند: دزدی ،روی آوردن به اعتیاد واعمال غیرانسانی روی میآورند.


همچنان بعلت کثرت بیش از حداین وسیله نقلیه درسطح شهر ازنگاه اخذکرایه مناسب برای شهروندان سهولت ببارآورده و در حمل ونقل آنان کمک شایانی نموده است ولی ،برخلاف آن زیبائی شهر و قوانین ترافیکی را نقص نموده است.آیا بنظرشما کدام چالشی برای تنظیم نمودن تردد این وسیله نقلیه وبرقراری نظم درسطح شهروجود دارد؟


لطفاًدیدگاه تان را بیان دارید.                   


 


نویسنده :خاطره [فاخر]


 About the author

khatera-fakher

Khatera fakher
english and computer teacher
in Gowharshad high school
Herat Afghanistan

Subscribe 0
160