جنگ روانی

Posted on at


جنگ روانی


جنگ روانی یکی روش مهم برای بدست آورودن قدرت است .جنگ های روانی پیشینه بسبار طولانی دارد .


درجنگ های روانی برای تحت تاثیر قراردادن طرف مقابل ازشیوه های مختلف استفاده می کنند .


جنگ های روانی معمولآاز ارتباط چهره به چهره دوفرد شروع تاارتباطات میان اجتماعات کوچک وبزرگ اثررات خودرا بجای میگذارد


.


جنگ روانی معمولأدرحالت بحرانی تاثیرات زیاد دارد.مانند:جنگ های محلی وقومی که به بشکل های مختلف صورت می گیرد .


       هدف عمده واساسی جنگ روانی تسلط بالای افکار واحساسات افراد جامعه میباشد.


جنگ روانی یکی از معمولترین شیوه تسلط برجانت مقابل است که برای اولین بار درجنگ جهانی دوم از اروپا به امریکا انتقال یافت


.


جنگ های روانی به مراتب خطرناگتراز جنگ های فزیکی ونظامی میباشد چون جنگ های نظامی بالای تمام افراد جامعه تاثیرات منفی می گذاردوتمام افرادجامعه ام ازعلما ،خورد بزرگ ،هوشیار ،جاهل تاثیرگذار است وتمام افرادجامعه بخاطر دفع آن اقدام می نمایند


.


اماجنگ روانی برخلاف جنگ های فزیکی ونظامی مخفیانه طراحی می شود بنأتمام افراد جامعه آنرادرک کرده نمی توانند.


معمولأجنگ های نظامی ملتی را تهدیدمیکند .اما برعکس جنگ های روانی عقل ،احساسات وعواطف را تهدید می نماید .


کسانیکه از طریق نظامی وفزیکی نمیتوانند به اهداف خود برسند جنگ های روانی را بهترین وسیله رسیدن به اهداف خویش انتخاب می نماید


.


افغانستان کشوریکه اکثریت شهروندان آن بیسواد می باشد درطول سه دهه جنگ بزرگترین صدمه را از جنگ های روانی ،تبلیغات وشایعات متقبل گردیده اند.


نویسنده :جوادنورزوی


 


 


 


 About the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160