صبر و شکیبایی در برابر مشکلات

Posted on at


زندگی امتحانیست که بر سر تمام ما انسانها میگذرد ، یکی در این امتحان موفق و یکی ناکام میشود . در زندگی با هر اتفاقی که برمیخوریم باید ناشکری ننموده و باید دانست که تمام اتفاقات و مشکلات از جانب خداست و هر اتفاق بد یک خوبی در پی دارد


 


 باید همیشه در برابر مشکلات صبر و تحمل داشته باشیم و به خداوند ج امیدوار باشیم ، با صبر و تحمل و نا شکری نکردن و به خداوند امید داشتن ، خداوند از ما خشنود شده و مشکل ما را حل مینماید و در آخرت به ما اجر و ثواب میدهدانسان ناشکر و ناسپاس و بی تحمل همیشه در کارهایش مغلوب گردیده و به هیچ چیز قانع نمیباشد و هیچ کارش پایان خوبی ندارد . او همیشه یک انسان ناکام و افسرده میباشد ، از تحمل نکردن و ناشکری کردن هیچ چیز عاید کسی نمیشود بجز غم و درد و پریشانی . یک ضرب المثل معروف میگوید : صبر تلخ است ولی شیرینی بسیار در پی داردخداوند ج انسانها را به صبر و شکیبایی امر میفرماید ، ‌چنانچه پیامبران برای تبلیغ دین اسلام در برابر مشکلات از صبر و تحمل زیاد کار میگرفتند . در آن زمان کفار مسلمانان را بسیار اذیت نموده و آنها را تحت شکنجه های سختی قرار میدادند ، اما آنها هرگز در برابر ظلم و ستم آنها از پای در نیامده و هر گز از دین خود رو نمیگشتاندند ، پس کوشش نماییم تا همیشه در برابر مشکلات صبر داشته باشیم  


 About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160