نشست مشترک سردبیر ناتو با وزیر خارجه اسپانیا 91

Posted on at


سردبیر ناتو در یک همایش مشترک با وزیر خارجه اسپانیا صحبت میکند. او سخنانش را با تجاوز روسیه به اکراین شروع میکند و نقش ناتو را در این بحران واضع میسازد. ناتو با چالش های گوناگونی امروز روبرو است که به همه باید پاسخ دهد. این چالش ها عبارت اند از دهشت افگنی, دزدی دریایی, عدم ثبات, و مهاجرت. ناتو همپیمانان خود را در همه این زمینه های یاری میرساند و توقع دارد که یک مجموعه مهم بسازند.



ماموریت ناتو در آفریقا برای مبارزه با دزدی دریایی گسترده شده است. در این همه اسپانیا یک نقش مهمی دارد و برای کمک رسانی به نیروهای امنیتی افغانستان نیز. اسپانیا باید هزینه های دفاعی خود را مرور کند از سر در صورتیکه وضع اقتصادی آن کشور بهبود یابد. چون امنیت ناتو کلید خشبختی آن است.



About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160