بهترین دوست کسی است که!

Posted on at


 

بهترین دوست کسی است که شما را را به خدا نزدیک میکند.

بهترین دوست کسی است که عیب تان را برایتان میگوید.

بهترین دوست کسی است که شما را با خود به راه راست میبرد.

بهترین دوست کسی است که در وقت غم هایتان با شما است و هر آنچه از روی دلتنگی براش میگوئید عاشقانه گوش میده و چیزی هم نمیگه

.

بهترین دوست کسی است که وقتی بهش احتیاج دارید میبینید جلو شما سبز شد.

بهترین دوست کسی است که در وقت شادی شما غم هایش را فراموش میکند.

بهترین دوست کسی است که همیشه و عاشقانه دوستت دارد.

بهترین دوست کسی است که تو چشاش نگاه کنی و از چشاش بخونی که دوستت داره.

بهترین دوست کسی است که وقتی بهش نیاز داری میاد پیش ات و بهت میگه غصه نخور رفیق من باهاتم.

بهترین دوست کسی است که  همیشه و در هر لحظه به یادته.

بهترین دوست کسی است که از رفتن به راه بد تو را مانع میشود.

بهترین دوست کسی است که در وقت افتادن دستت رو بگیره و بهت بگه من پشتت ام رفیق با خیال راحت...

بهترین دوست کسی است که تو را به نماز دعوت میکنه

.

بهترین دوست کسی است که تو را از حرام دور نگه میداره.

بهترین دوست کسی است که همیشه پشتته و هیچ وقت پشتت رو خالی نمیکنه.

 بهترین دوست کسی است که تو را به پنچ وقت نماز با خودش به مسجد میبره.

بهترین دوست کسی است که همه یی وقتشو برای تو میگذاره

بهترین دوست کسی است که در وقت بیکسی کنارت باشه و بهت بگه تو هر جا باشی من کنارت ام.

 

               ای کاش همه بهترین باشن      

                                           صبریهAbout the author

sabriahamedy

sabria hamedy was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She has interest to Computer, Writting and reading books.

Subscribe 0
160