تفاوت میان خواندن و مطالعه

Posted on at


مطالعه و خواندن از جمله وسایل مهم فهمیدن در جهان امروزی است,یک شخص میتواند نتیجه تحقیقات و مطالعات دیگران را که در مدت بسیار طولانی آنرا نوشته و ترتیب نموده است در زمان بسیار کوتاهی فرا گیرد.خوب خواندن سبب عوامل پیشرفت و سرگرمی و لذت بردن و رفع خستگی میشودما باید به کودکان خود خواندن را بیاموزانیم تا فردا بتوانند بخوانند و یاد بگیرند, زیرا یکی از عوامل مهم در ایجاد نابسامانی های اجتماعی مانند بیکاری,ترک تحصیل و حتی جرم و جنایت ,ناتوانی در خواندن است بنا نکته مهم در امر مطالعه و خواندن توجه و تاکید به امر فهمیدن آن میباشد نه صرفا خواندن به صورت عادی آن خواندن عبارت از درک مطالب نوشتاری و چاپی استمطالعه و خواندن فعالیتی با معنا است ,فقط تفاوت این دو در این است که خواندن میتواند جنبه گروهی داشته باشد اما مطالعه یک عمل فردی است که فرد میتواند متنی را از کتاب و یا نوشته های دیگر به گونه ساکت و آرام بخواند و از آن مفهوم به دست آورد مطالعه کننده باید در عین خواندن مطالب را خوب درک کند و از آن مفهوم گیرد در غیر آن زمان را بیهوده به مصرف رسانیده و از آن حاصلی به دست آورده نمیتواند و شرط دیگر یک مطالعه اثر بخش این است که مطالعه را باید به عادت روزانه مبدل ساخت که برای یک شاگرد و یا محصل لازم است که روزانه دو ساعت خویش را صرف مطالعه کند و برای این کار نباید مطالعه را به یک مکلفیت جبری تبدیل نمود بلکه مطالعه باید عاشقانه ,عاقلانه و مشتاقانه طرح ریزی و پلان گزاری شود و این کار به ترتیبی انجام شود تا رفته رفته به عادت روزانه مبدل گردد هدف از رو خوانی و مطالعه درک معنی و مفهوم ,کسب فکر,احساس و حقایقی است که خواننده یا مطالعه کننده به خواندن ومطالعه آن نیاز دارد و یا به قصد تفریح و سرگرمی آنرا انجام میدهند.مطالعه طوری که گفتیم یک عمل فردی است اما روخوانی میتواند جنبه گروهی و اجتماعی داشته باشد که این کار بیشتر در میان شاگردان صنوف عملی میگردد.طوریکه شاگردان به ترتیب در برابر هم صنفی های شان قرار میگیرند و مطالب مورد نظر را با صدای بلند میخوانند و معلم نواقص و کمبودی شاگرد را برطرف میسازد این عمل سبب میشود تا شاگردان به تدریج و قدم به قدم از همان آغاز به خواندن 


شاگردان میتوانند با استفاده از این روش غیر از کتب درسی به خواندن و مطالعه کتاب ها و نوشته های سودمند غیر درسی نیز علاقمندی پیدا کنند که همه معلمان و اساتید محترم در برابر این امر مسولیت دارند تا در جنبهخواندن مشارکتی ,ساکت خوانی(مطالعه) توجه بیشتر نمایند و شاگردان را به اصول درست مطالعه آشنا سازندسماAbout the author

160