داشتن یک زنده گی خوش آیند

Posted on at


گفته های بزرگان همیشه برگرفته از تجاربی است که ایشان بابسیار یک دانایی وظرافت خاص مرحله به مرحله سپری کرده اند تا حاصل عمل شان را به وجه احسن بدست آورده اند. وهمیشه پیروی از گفته ها  واعمال شان خالی از منفعت نمیباشد .این بلاکم را پندی از بزرگی را عنوان قرار دادم زیرا آنرا به یک حالت جدی امتحان کردم وجزایم را هم دیده ام. پس بخوانید فقط یکبار هم شده امتحان کنید وببینید چه تعغیرات در خودتان وزنده گی تان بوجود میاید. اما آنقدر هم نه که درخود واحساسات خود غرق شده ودورنمای خویش را از دست داده یا راه های رسیدن به آمال تان را تار نمود ه باشید

.

همیشه جدوجهد هایم را نموده ام تا بینهایت هم که شده انجامشان بدهم .

بسیار عالیست پس چه خوبست ؟شما عزیزان هم فقط امتحان کنید ............ا

 

پنج قانون برای داشتن یک زنده گی خوش وشادتر.

قانون اول:خودرا همیشه دوست بدارید :".یعنی انسان باید همیشه در وجود خود وبرای خودش عشق بورزدنه به ظاهر بلکه کاملا ازدرون واعماق قلب خود را عاشقانه دوست داشته باشد. وهمیشه خود را به فال نیک تسلی دهد زیرا یقین انسان همان است که انسان روزانه به آن اعتقاد دارد. پس دراین شرایط در انسان هراس نخواهد بود تادیگران دوستم نداند .متوجه ام نشدند یاکه متوجه هم شده باشند به نیت دیگربوده است. آدم زشتی ام .کسی دوستم ندارد اما این حس وقتی در قلب تخمش را استوار کند وبا جدیت به درونش آنرا بپروراندبه ازبین بردن آن نیندیشد بلکه درمقابل مستحکمش نماید آن انسان تاریم ترین هدف را برایش نشان میزند تا هرگز به آن نخواهد برسد یا یا چالش های آن غرق خواهد شد زیرا عشق به خود یگانه راهی است تا انسان را موفق میسازد واعتماد به نفس مان را بالا میبرد

.

قانون دوم:"همواره خوبی کنید:تا توان در شمه داریدبه تمام افراد دوستان ،اطرافیان ،اقوام ،وبلاخره تمام مردم عام خوبی کنید نیکی بورزید به همه یک حسن نظر ولطف خوشی داشته باشیدتا باشد از همه شان نیکی وخوبی ببینید تا بهترین افراد دربین همه به شمارش بیایید. وقتی میگویند

(هرچه کنی به خود کنی )

پس طبعا همان معنی را میدهد که انسان کاری را که انجام بدهد درمقابلش عین آنرا میبینید یا هرچه کشت کند همان بدرود. پس به دیگرا به یک مروت خاص خوبی کنید تا باشد خوبی ونیکی ببینید. .هر گز مواجه به بدی ها ،سوتفاهم ها،مخواهید شد وخوبی کردن بادیگران ریشه مهر ،عاطفه ،مروت ،صمیمیت ،را در دلها مستحکم ساخته وتا بهترین راها  میدواند. وانسان با این خصلت خویش بین همه الگو خواهد ماند

.

قانون سوم :"همیشه مردانه وار ببخشد...اگر کسی برایتان کاری را انجام داد تا برایتان نارحتی یا مغشوشیت روابط ایجاد شد ودر مقابل خودش مورد سرزنش قرار گرفت بکوشید تا بی نهایت بگذرید ،عفو کنید،وببخشید واین حس بخشش  خویش را به همه یکسان در قلب بپرورانید .همیشه نگاه گذر داشته باشید. تا نشود روزی خدای نخواسته دچارندامت شوید

.

قانون چهارم:"هرگز کسی را آزار مدهید..آزار دیگران خشم خداوند بزگ جلت عظمه را می افروزدوشعله های بی مروتی را دربین همه افزون میسازد ودر مقابل حس مروت وعاطفی بین همه را مکدر میسازد. وآزار واذیت باعث ایجار کینه ها،عداوت ها،یا عقده ها میشودوهنگامی این همه ریشه بدواندهمانا ناهنجاری های را بوجود میآورد که انسان در فکرش هم نبوده است واگر این آزار از روی داشتن توان اقتصادی ،موقف اجتماعی،توان ،زور وقدرت باشد پس این را فکر باید کشیدزیرا انسان همیشه در یک حالت قرار نداردوشاید سبای آنروز آن قدرت را در دسترس نخواهد داشت.

 پس (چرا عاقل کند کار ی  که با آرد پشیمانی)

قانون پنجم :"مثبت وراست باشد...بکوشید تافکروذهن تان را ازسوظن ها،سوتفاهم ها عاری وسفید بسازید.وفکروذهن اسنان همانا مانند تکه ای سفید است که هرچه برویش ریخت همان رنگ را گرفته وکم  کم از حالت ظاهری اش گشته وکثسف میشودپس چرا دراین دنیا قلوب نازنین مانرا کهدر واقع جلوه گاه مروت،عشق ،عاطفه ونیکی ...............است مغشوش ساخته پس سوظن هارا ،سوتفاهم را را از قلوب واذهان تان بکوشید تابینهایت ازبین برد همیشه به دیگران به نگاه مثبت بنگرید تا برشماواعمال تان به حسن نیت ،حسن نظر ونگاه مثبت نگریسته شود

.

پس چه خوبست این قوانین رزا در زنده گی مان پیاده کنیم وانسان هم که دراین دنیایی فانی قرار دارد درهمین دوروز خوش بوده وبا همیدگر مروت داشته باشیم. تا باشد زنده گی مان به وجه احسن بگذرانیم

.

پرستو "رحمانی"

 About the author

AsmaRahmany

Asman Rahmany is an eleventh class student in Mahjube Heravi.

Subscribe 0
160