اهمیت مشوره

Posted on at


مشوره از تعالیم عالی اسلام است وکاری که با شورا صورت پذیرد هیچگاه غلط و نا درست بر نمی آید از مشوره زیانمند نمیشوند. بوسیله شورا روحیه و قدرت روحی مصمم شدن بر تصمیم نهایی فراهم میگردد. جوانان باید از بزرگان که سردی و گرمی روزگار را چشیده اند بهره مند گردند چون نسل جوان دارای تجربه کم اند و چندان راهی برای نجات از مشکلات ندارند. شورا و مشورت در اسلام جایگاه بسیار والا دارد و حتی آن حضرت (ص)از اطرافیان خود مشوره میگرفتند و مشوره در ذات خود سوق دادان به طرف کامیابی است.اما از چه کسانی باید مشوره خواست؟در واقع باید از کسی مشوره خواسته شود گه دانا باشد و در امورات زندگی تجربه کافی داشه باشد و با ایمان بوده و مانند امین به مشوره گیرنده،مشوره بدهد و در زمان مشوره دادن همه جانبه و به حقانیت تمام مشوره بدهد مشوره در امورات روشنایی را بمیان می آورد و افق وسیعی را نور افشان میکند .


مشوره اهمیت بسزا دارد و همچنین تجربه نشان داده است که مشوره وسیله برای بینایی چیزهایی است که ما از دید آن بی بهره هستیم و از کسانی که مشوره میگیریم ما را به دیدن آن مسایل آگاه و بینا مینمایند و بلاخره مشوره حقیقتی است که نتیجه عالی در پی دارد.About the author

hayedeh-nowrozi

Hayedeh Nowrozi was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160