کم حرف بزنید ، زیاد عمل کنید

Posted on at


همیشه کوشش نمایید که یک شخص کم حرف اما پر کار باشید ، چون عمل کردن بهتر است از پر حرفی کردن ، از زیاد حرف زدن چیزی دست گیر مان نمیگردد اما اگر زیاد فعالیت داشته باشیم نفع زیادی به ما میرسد . انسان عاقل همیشه کوشش میکند کاری را که به فایده اش باشد انجام دهد ، دوست دارد کاری کند که به آینده اش فایده ای برساند


 


اما انسان بی عقل و نادان هرگز به فکر آینده اش نیست و همیشه به فکر خوش گذرانی خود میباشد ، این چنین انسان ها همیشه در زندگی به چیزی دست نمییابند و در زندگی همیشه شکست خورده باقی میمانند ، این چنین انسانها نمیتوانند پیشرفت کنند و به آرزوهایشان برسند و آرزوهایشان همیشه آرزو میماندزندگی در گذر است و چیزی که میرود پس آوردنش ناممکن است ؛ پس کوشش نماییم از این فرصت دست داشتهء مان استفادهء درست نماییم ، ‌همیشه کوشش کنیم در زندگی کاری را انجام دهیم که هرگز از انجام دادنش پشیمان نشویم ، انسان ها یکبار بدنیا میایند و یکبار میمیرند ؛ پس همیشه کوشش کنیم تا انسانی مفید برای جامعهء خود باشیمجامعهء ما در گیر مشکلات زیادیست و ما هم که عضو این جامعه هستیم باید به فکر پیشرفت آن باشیم ، کاریکنیم که هم به فایدهء ما باشد و هم به فایدهء جامعهء خود تا یک انسان خوب و مفید باشیم 
About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160