ورزش وصحت

Posted on at
ورزش برای صحت انسان خیلی مفید است لهذا هرکس باید روزانه  حد اقل نیم ساعت ورزش نماید


کسی که ورزش نمی کند ضعیف،افسرده وکسل می باشد مگر آدم هائی ورزشکار بدن قوی دارند و


همیشه خوشخوی وتندرست می باشندورزش انواع گوناگون دارد مثل پیاده گردی،دوش،آب بازی،فتبال والیبال وغیره می باشد که بعضی از این ورزش ها به تنهائی وبعضی از ایشان به شکل گروهی صورت می گیرد هر بازی وورزش از خود طریقه وقوانین خاص دارد که باید رعایت شودورزش در هر سن وسال مفید وموثر است مشروط بر آنکه پس از غذا خوردن باید فورآوزش نکنیم وحد اقل دوساعت صبر شود تا غذا هضم گردد.ورزش در هوای پاک وصاف صورت بگیرد واگر از طرف صبح باشد بهتر است پس از ورزش که بدن عرق می داشته باشد فورآ آب سرد نوشیده نشود ودر باد وشمال نیز ایستادن کار درست نیست پس از ورزش غسل کردن با آب شیر گرم خوب است بعد از انجام ورزش خوردن مایعات وخصوص شیر بسیار مفید می باشد.


 


نویسنده:سید علی اصغر یعقوب زاده


 160