پند دهندهء خوبی باشید

Posted on at


یک پند دهندهء خوب کسیست که بهترین و سازنده ترین حرف ها را به دیگران پند بدهد ، همیشه کوشش کنیم کسی باشیم که دیگران از گفتن راز خویش به ما پشیمان نشوند بلکه خشنود شده و همیشه تمام حرفهایشان در نزدمان راز بماند ، ما را منحیث رهنمایشان قبول کنند . کوشش کنیم رهنمای خوبی باشیم تا دیگران از رهنمایی هایمان استفادهء درست نمایند


 


زندگی کسی را آباد کردن بسیار یک کار خوب و انسانیست و شاید هم کمی مشکل باشد اما خوبی ها را در پی دارد ، اما ویران نمودن زندگی دیگران آسان میباشد ؛ پس کوشش کنیم با مشوره های سودمند دیگران را از سردرگمی ها نجات بدهیم و تا جایی که توان داریم زندگی آنها را آباد کنیم و آنها را از گیر ماندن در گرداب مشکلات نجات بدهیم ؛ هم خدا را از خود راضی نگهداریم و هم اطرافیان خود راوقتی کسی برای ما درد دل میکند باید با وی با ملایمت رفتار کنیم حتی اگر اشتباه بزرگی هم کرده باشد باید به خوبی به اصل موضوع پی ببریم و بعداَ تصمیم بگیریم و او را رهنمایی کنیم ،‌ مثلاَ : خواهر یا برادرمان میاید برای ما میگوید که من چنین مشکلی دارم ؛ مشکلش را مطرح میکند وقتی میبینیم که اشتباه بزرگی انجام داده نباید از الفاظ خشونت آمیز استفاده کنیم مثلاَ : چرا این کار را کردی ؟ تو لیاقت نداری ، همیشه اشتباه میکنی ، هیچوقت از عهدهء کاری بر نمیایی و غیره الفاظ زشت که این حرفها باعث میشود تا طرف مقابل همیشه حرفهایش را از شما پنهان کند و دیگر حرفهایش را به شما نگوید


 


بهترین پند دهنده باشیم تا بهترین جایگاهمان را نزد پروردگار خویش داشته وبرای اطرافیان خود هم یک شخص قابل اعتماد باشیم 

About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160