مـــــــــادر

Posted on at





زن را میتوان از نگاه های مختلف تعریف کرد . زن فرشته ایست که روی زمین قرار دارد زن ماهیست بین ستاره گان, زن موجودیست که مرد کنار او به اوج آسمانها میرسد(حضرت محمد (ص) در کنار بی بی خدیجه به مقام بالاتر از جبرئیل رسید) بدون زن دنیا نا تکمیل نه بلکه نا ممکن است .


مقام  زن را نزد خداوند میتوان با درک سوره (تکویر ) فهمید . آنگاه که خداوند از سنگ  ریزه شدن کوه  ها سخن میگوید از آشفته شدن آسمانها و درهم شدن مهتاب و آفتاب  و زنده به گور شدن   دختران بی گناه !


زن را نه تنها از وجود ظاهریش باید شناخت بلکه باطنی   دارد که مانند گل ظریف و زیباست قلب او از لطافت میدرخشد  زن  نوریست در دنیا, که بدون او دنیا تاریک است.


زن مادر است ,مادری  مهربان  که برای   فرزندان خود از جان میگذرد.


 



 


چه موجود عجیبیست که برای زندگی دیگری زندگی خود را فدا میکند حتی تصور رساندن ضرر به دیگران برای او ناممکن است . جمله "بهشت زیر پای مادران است " جمله ایست که همه به آن آشنایی دارد این محبت الهی را خداوند زیر پای کسی  قرار داده که لیاقتش را دارد وقتی کلمه مادر به گوش میرسد تصور همه به مهربانی و فدا کاری هایش میرود مادر کلمه ای که عشق از وجودش سرازیر میشود . وقتی زن مادر میشود خداوند از مهربانی خود که نسبت به بنده اش دارد سرمایهء او میکند . این مهر  خداوندیست که لطافت وجود زن را گرفته!!!


تجربیات نشان میدهد که انسانها ی کامل و جوامع متکامل آنهایی هستند که به ترتیب دارای  مادر های شایسته و زن های  بایسته میباشند . ودر هر زمینه ءملاحظه میشود که قبل از هر زن و مرد بزرگی ,زن بزرگواری   وجود داشته که او را پرورانده . در سطح چوامع بشری از خانواده گرفته تا کشور های  بزرگ , این امر  کاملا بدیهی است که جوامعی از کیفیت انسانی بالاتری برخوردار ند که شاءن   زن  در آن  جوامع بهتر شناخته  شده است .


 



 


مکتب انسان ساز اسلام برای  رسیدن به هدف متعالی خود,  قطعا برای  زن به عنوان جایگاه فطری و پایگاه طبیعی  انسان سازی ,اهمیت ویژه ای   را تمایل است .


به طوری که علم روانشناسی با همهء عظمتش  هنوز نتوانسته آنگونه که باید به نکات ظریفی که اسلام درباره زن  قرار داده ,دست یابد........


 



 


زن مادر است و در صحنه طبیعت همه چیز  نمودار مادر است  و همه از عالم مادری سخن میگویند. خورشید ,مادر کره زمین است که با حرارت خود  آن را زنده  نگاه داشته و با نور خود پرورش میدهد و کره زمین نیز به نوبه خود مادر درختها ,گلها و گیاهان است که آنها را پرورش داده و به حد رشد و نمو میسازد!!!!!


 


 


 زهرا رسا



About the author

zahrarasa

Zahra Rasa is 19 years old and She is studying law in Kabul University.
She really ;likes Football sport.

Subscribe 0
160