تغيير پذيري انسان برمبناي باور هايش است:

Posted on atانسان موجود تغييرپذير است، انسان تغيير مي كند وقتي باورها درست شود وقتي بتوانيم باور هارا تغيير

بدهيم زندگي خودرا تغيير ميدهيم.

اگر اصلاح شدني نبوديم الله ج متعال براي ما پيامبر نمي فرستاد تا بر مبناي آن تغيير كنيم، چون تغيير

نمي كرديم و به اسلام رو نمي آورديم بيشك كه او تعالي همه چيزها را ميداند بناء" واضح است كه تغيير

پذير هستيم.

وقتي باور ها تغيير پذيرفت بدون شك كه يك انسان موفق خواهيم بود.

با پرورش دادن ذهن با آموختن مطالب جديد و مفيد باورهاي بهتري ايجاد خواهيم كرد

 

 

 بايد هر روز يك

مطلب تازه آموخت يك موضوع جديد را درحافظه البته حافظه طويل المدت نه كوتاه مدت و آن هم با

تكرار هربارجملات دراين حافظه سپرده مي شود كه ماندگار براي هميشه است خواه روز يك جملهء مفيد

ياهم يك كلمه باشد آموختن آن كمك بسزاي در رشد ذهنيت وتأثيرشخصيت ما دارد.

بنظر من بهانه ها ونپذيرفتن اشتباهات بيشترين نقش را در عدم تغييرپذيرفتن ذهنيت و باور هاي ما دارد.

مثلا"  حوصله ندارم، ياخودم اين موضوعات را ميدانم،  و امثال اينگونه بهانه ها

كه مانع پيشرفت ما مي شود.

و ديگراينكه كه اصلاح اشتباهات و جستجو كردن راه  براي عدم تجديد اشتباهات بهترين كاري

خواهد بود كه براي تغيير باورهاي ما انجام دا ده ايم يعني زمانيكه قبول كنم اشتباهي را مرتكب شده ام

همين قبول كردنم يعني اينكه حتما" كوشش دارم بخاطر اصلاح اشتباه  و بهبود شخصيتم،‌ ميخواهم تغيير كنم اين

نخستين گامي است كه براي تغيير برداشته ام.

 

    

روزي كه قبول كنم مريض هستم حتما" سراغ تداوي و طبيب ميروم، ولي زمانيكه انكار كردم يعني اينكه

تأكيد دارم به اينكه هيچ مشكي ندارم و هيچ اقدامي برايش نمي كنم و اين خود ميشود "تلقين" كه مارا

متيقن به اين ميسازد كه واقعا" اشتباهي در كار ما نبوده است و ما هيچ مشكلي نداريم پس بايد بخاطر

تغيير اشتباهات را پذيرفت و اصلاح كرد نه انكار چون چشم پوشي مشكل را حل نمي كند .

انسان بدبخت وناراحت ازهرشكل جزئي،  باورخراب دارد.

وقتيكه باورهارادرست وخوب بسازيم حتي ازبزرگترين حادثه ي كه رخ مي دهد ميدهد درجستجوي خوبي هاي

كه ازحادثه پديدآمده است خواهيم بود.

 

 

مثلا" يك حادثه ي رخ ميدهد چندين نوع برداشت ازآن

ميشود، براي يكي بدترين يعني اين برداشت ماست باورهاي ماست كه حادثات راچگونه فكرميكنيم

بايددانست كه مبناي يك ارزش دراين دنيا  خلق شده ايم داراي ارزش هستيم چون نورخداوندج

درماجاري است پس بايدبه اين پي بردوآن رابه خودتلقين كه ما داراي نهايت ارزش هستيم اعتياد به

فكربد را بايد ترك گفت دراين صورت حتما" باورهاي ماتغيرميكند ويك شخصيت سالم مفيد براي اجتماع

خودخواهيم بود.

نويسنده: فرشته "رازبان"About the author

freshta-razbeen

Freshta Razbaan from Afghanistan

Subscribe 0
160