عدالت

Posted on at


عدالت عبا رت از عدل انصاف ودادخواهی می باشد.واز لحاظ اجتماعی اینکه حق کسی راپوره دادن وبه مقام اجتماعی او احترام گذاشتن است.عدالت به مانند بحریست روشن وتابان که انسان میباید خود را درین بحر عدل انصاف غرق کند وهمه اعمال واقوال خود را به اساس عدل وانصاف قراردهد.

عدالت به مانند درختیست استوار ومتین که ثمرش هست شرین!وانسان باید ازین ثمرش استفاده بی انتها راببرد.ودرهمه عرصه های زنده گی اش ازین ثمر بزرگ یعنی عدالت کار بگیرد

خداوند عادل است است وعدالت را دوست دارد وخداوند در روز قیامت ازهفت کسی که در زیر سایه رحمتش قرار می دهد انسان عادل  وراستکار است.

خلا صه اینکه عدالت چشمه ایست خروشان که آبش و پاک وذلال وانسان ها باید انتهای سعی خود را بکنند تا در همه عرصه های زنده گی خود ازین قانون بزرگ خداوند یعنی عدالت کار بگیرند.تا زنده گی برومندی داشته ودر دنیا وآخرت سرخ رو وسرافراز باشیم

!

 

فردینا احمدی یارAbout the author

fardina1ahmadyar

فردینا احمدی یار هستم صنف دوازدهم مکتب لیسه محجوبه هروی با شنده ولایت هرات متولد سال 1375هستم

Subscribe 0
160