کمرنگ بودن فرهنگ کتاب خوانی

Posted on at
در این اواخر مطالعه نمودن کتاب ها بسیار کمرنگ شده است و هیچ کس علاقه مندی به آن نشان نمی دهد ویا اگر علاقه هم داشته باشند بدبختانه قیمت کتاب ها برای شان قناعت بخش نیست و مکلف هستند که به آن توجه ای نکنند .اما اگر کس به خوانش و مطالعه علاقه مندی داشته باشد به هر حال می تواند که خود مطالعه کنند، به خصوصدر این روزها خبر ها و مسایل حاد روز از طریق روزنامه ها و رسانه های چاپی می توانند که عطش درونی خود را به واسطه ای آن فرو نشانند .و جوانان نیز می توانند که با رفتن به کتاب خانه ها و مطالعه نمودن کتاب های سود مند وقت خود را بگذرانند چنانچه در پوهنتون ها و مراکز تحصیلی به بسیار سهولت می توانند که به کتاب ها دسترسی داشته باشند .گپ قابل نگرانی و تشویش این است که به خصوص جوانان آنقدر به خوانش مطالب و کتاب های مفید و ضروری توجه ندارند و روز خود را در چیز های پیش پا افتاده سپری می کنند .چنانچه در سایر کشور های دنیا این گونه نیست هر جا که فرصت را می یابند در هر مکانی که باشد شروع به خوانش مطالب و روزنامه ها می کنند و به این طریق خود را از تمام گوشه و کنار شان با خبر می سازند اما جوانان ما در چیز های دیگر زیاد تر مصروف می شوند که حتا نحو زندگی کردن خود شان هم از یاد شان می رود .اگر کتاب های  چند سال قبل   را همراه  با حال مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که در گذشته به چی اندازه کتاب خوانی در کشور زیاد تر بود چون آن زمان کتاب هایی که به چاپ می رسید به تنها علاقه مندان بیشتر داشت بل به قیمت های بسیار پایین و مناسب هم به فروش می رسید به همین علت زیادتر مردم به آن علاقه مندی نشان می دادند. اما در شرایط کنونی این گونه نیست اگر کدام کتاب علاقه مندان بیشتر خود را پیدا کند پس در بازار قیمت آن به یکباره گی بلند می رود که این کار هیچ به سود مردم ما نیست .پس خواهش ما از مسولین این است که در این زمینه توجه نمایند تا باشد که همه یکسان به کتاب ها رو آورده و با این کار فرهنگ کتاب خوانی در کشور رو به بهبودی رود.


 


نویسنده:


مرضیه  حیدری


 About the author

marzia200haidari

Marzia haidari one of the womensannex writer Kabul Afghanistan

Subscribe 0
160