زبان را از گناه نگهدار

Posted on at


زبان را از گناه نگهدار


 


الهی زبان ما را از همه گناهان و کلمات که تو از آن ناراض می شوی نگهدار:


 


 


 


1 - تهمت زدن


2 - دورغ گفتن


3 - غیبت کردن


4 - طعنه زدن


5 - زخم زبان زدن


6 - فحش و ناسزا گفتن


7 - آبرو ریزی کردن


8 - دل شکستن


 9- تقلید صدایی کسی برای مسخره کردن


 10 - سرزنش بی جا


11 - کبر در گفتار


12 - مانع شدن از کار نیک


13 - بدعت در دین


14 - حکم به ناحق


 


 


15 - قسم به دروغ


16 - رنجاندن مومن


17 - اظهار حسد و بخل


18 - بد خلقی


19 - بد زبانی در معاشرت با مردم


20 - تصدیق کفروشرک


21 - خشونت در گفتار


22 - عیب جویی از دیگران


23 - مسخره کردن


24 - سخن چینی


25 - شایعه براکنی


26 - نا امید کردن


 


 


 


27 - به نام بد صدا کردن
28 - شوخی با نام محرم


29 - چاپلوسی


30 -ریا در گفتار


31 - امر و تشویق به کار بر


32 - فاش کردن اسرار مردم


33 - تحریف مسایل دینی


34 - شهادت نا حق


35 - وعده دروغ


36 - خبری را نداسته گفتن


37 - با مکرو حیله سخن گفتن


38 - فریاد زدن بی جا


39 - مزاح زیاد


40 - لعنت کردن مردم


 


الهی ما را هدایت کن برآن راهی که تو از ما راضی باشی


آمین یا رب العالمین. 


 


 About the author

160