حشره کش های تماسی

Posted on at


اگرچه در کشور عزیز ما افغانستان زراعت به شکل ابتدایی آن باقی مانده و استفاده از آفت کش های موثر نیز محدود است.  ولی بعضاً با استفاده از روش های غیر مسلکی باعث نتایج معکوس و دلسردی  زارعین گردیده است.


تعداد از ادویه های ضد آفات که در افغانستان خصوصا در شهر هرات ولایات همجوار بدسترس قرار گرفته میتواند معلومات کافی ارائه گردیده ورهنمای خوبی برای محصلین رشته حفاظه نباتات، مامورین ریاست حفاظه نباتات و دهاقین و باغداران کشور میباشد.


درعصرامروز استفاده از آفت کش هائیکه  منشأ نباتی دارند به یک پیمانه بسیار زیاد درجهت کنترول وتنظیم آفات مختلف زراعتی معمول گردیده است. با در نظر داشت مزایای که آفت کشهای تماسی دارند، استفاده ازاین مواد به کشورهای روبه انکشاف وبالخصوص درکشور عزیزما سفارش میگردد. حشره کش های تماسی به منظور مبارزه با حشرات موارد استعمال مختلف دارند.



About the author

160