بانک

Posted on at


دوستان عزیز این بار دوباره مطلب زیبای را برای شما آماده ساختم که بسیار مفید و آموزشی میباشد.


کلمه بانک, اصطلاح قدیمی است که از کلمه ایتالیایی( banco ) گرفته شده است که معنی صندلی را میدهد,عبارت از صندلی بوده که صرافان قدیمی روی آن می نشستند و عمل صرافی را انجام میدادند.


بانک دارای تعاریف مختلف است, از آن جمله بانک را چنین تعریف کرده میتوانیم: بانک عبارت از یک اداره حقوقی است که از مردم عامه و ارگان های دولتی پول میگیرد, حفاظت میکند, مفاد میدهد وغیره. یا بانک را چنین تعریف کرده میتوانیم که: بانک عبارت از واحد اقتصادی است که به طور مرتب اعتبار میگیرد و اعتبار میدهد.


دیده میشود که قانون های تجارتی وبانکی کشور ها بعضی از فعالیت های بانک ها را مجاز دانسته و بعضی را غیر مجاز, یعنی تمام فعالیت های بانک ها را آزاد نگذاشته بلکه فعالیت های آنها را طبق قانون دولت معیار ساخته بناء باز هم میتوان بانک را چنین تعریف کنیم:بانک عبارت از موسسه است که به صورت شرکت سهامی به وجود آمده و مطابق قانون تجارتی و بانکی کشور به فعالیت خود ادامه میدهد.


بانک ها به صورت عموم به سه دسته تقیسم شده است


1:بانک های مرکزی


2:بانک های تجارتی


3: بانک های شخصی


1: بانک های مرکزی: بانک مرکزی در تمام کشور ها اصل بانک های دیگر است که بانک دولتی میباشد. بانک مرکزی, مادر بانک های دیگر میباشد زیرا که یکی از وظایف این بانک نظارت به بانکهای دیگر می باشد.


 بانک عمومی در افغانستان به نام "دافغانستان بانک" یاد میشود که در حمل سال 1318 هجری شمسی به سرمایه 120 میلیون افغانی به وجود آمد شد. بعضی از وظایف بانک های مرکزی است نشر پول, کنترول بانک های دیگر, کنترول اسعار و غیره.


2: بانک های تجارتی:در این بانک ها کارهای امانات, دادن قرضه ها و کار های عادی و غیره انجام میگیرد. در اول که بانکها ایجاد شده بود کارهای را که دیگر بانکها انجام میدادند, بانکهای تجارتی نیز انجام میدادند اما بعد از اینکه بانک های شخصی به وجود آمد کار این بانکها کمتر شد.


3:بانک های شخصی: این بانک ها کار های ویژه را انجام میدهد و کار های شخصی را انجام میدهند مانند: صنعت, زراعت و غیره و مثالهای مهم این بانک ها , بانک های زراعتی و بانک های رهنی, مانند عزیزی بانک, کابل بانک, میوند بانک وغیره میباشد.


در نتیجه موسسه ای را میتوان بانک نامید که کار های پولی, اعتباری, مالی, و قرضه ای را انجام دهد. بانک های هر کشور در اقتصادهمان کشور تغییرات ایجاد میکند و باعث پیشرفت اقتصاد کشور میشود.


 


             About the author

mirwaisbarak1

he is mirwais barak,from afghanistan

Subscribe 276
160