انتخابات

Posted on at


انتخابات پروسه همه جانبه و مهم ترین چیز برای ساختن آینده اطفال و نو جوانان در هر کشور به حساب می آید . انتخابات در هر 5 سال در کشور های جمهوری بر گذار میشود و افرادیکه واجد شرایط کاندید شدن هستند خودشان را نامزد ریاست جمهوری میکنند . و هر یک آنها از مردم توقع ری دادن به خودشان را دارند . در این پروسه امکان تخلف زیاد وجود دارد . زیادتر در افغانستان تخلف صورت میگیرد . ودر اینجا بعضی افراد بدون اینکه واجد شرایط برای ری دادن باشند ری میدهند ... و دولت هم در بیشتر جای ها فکری برای گرفتن جلو این افراد نکرده است . باید افراد به سن قانونی خود یعنی 18 رسیده باشند که بتوانند بهه کاندید مورد نظر ری دهند و از او حمایت کنند . و مردم باید بیشتر در مورد ایشان تحقیق کنند که آیا به این شخصی که ری میدهم میتواند به کشورم خدمت کند ؟ آیا او میتواند آینده این ملت را از چنگ بیگانگان و دولت خواهان نجات دهد ؟ آیا او یک صلح سرتاسری و برابری میان همه را آورده میتواند ؟...... 

این مسائل اصلی ترین حرفیست که باید گفته شود . در واقع یک ری میتواند سر نوشت همه را تعغیر دهد . یا بد بختی یاهم صلح و آرامش .........

و ما باید برای سرنوشت وطن خود آینده خود ری دهیم و آینده خود را تضمین کنیم      ری شما آینده شما ............. About the author

bahar786

I am Sahar fazli . I was born in 1997 in beauty Kabul city ..But now I am live in Herat . I am in 11th grad in Mahjuba herawi high school .. Anyway I am a good girl ...

Subscribe 0
160