حقوق زن ومرد در جامعه افغا نستان

Posted on at


حقوق زن ومرد در جامعه افغا نستان!!!

اینبار میخواهم که در باره حقوق زن و مرد در جامع بدانیم.....

آیا در جامعه ای که ما زندگی میکنیم عدالت بر قرار است؟آیا حقوق زن و مرد برابر است؟

وحال من بحیث یک دختر افغان میخواهم بگویم که در جامعه امروزی افغانستان که ما زیست داریم وجود زن در بین مردم تصویر مبهم شده وبس....میخواهم به این پی ببرم که چرا حق زن ومرد مساوی نیست؟

چرا با زنها در جامعه ما با خشونت رفتار میشود؟

چرا باید همه رنج و زحمت را همیشه زنها متحمل شود؟

چرا فریاد یک زن معصوم را نباید شنید؟

همانطوری که وجود زن در جامعه تصویر مبهم است همانطور همین سوالها در زهنم مبهم و بی جواب است؟

اگر ما به یاد داشته باشیم از اول تا ازل تنها کسانیکه مورد خشونت وظلم قرار گرفته زنان مظلوم وبیچاره است.....

درست است زنان نیمی از پیکر جامعه است اما چی وقت ما به این جمله نا تکمیل پی میبریم؟

خودم با وجود اینکه جوابی درست ازاین همه سوالاتم نشنیده ام......!!!

ولی بازهم منتظر همان روزی هستم که  به زنان توجه خاصی صورت گیرد واین همه سوالات نا جواب جواب داده شود......

بازهم منتظر همان روزی هستم که ....دیگر صدای گریه مادر ان مظلوم و بیچاره را نشنوم,,,,هیچ زنی را مورد خشونت نبینم.....!

دیگر در هیچ رسانه ای نشنوم که بگوید: افغغانستان بیشترین مورد خشونت علیه را داشته است,,,,,دیگر هیچ مادری را نبینم که از شدت لت وکوب زیاد فرزند معصومش چهره اش را نشناسد.......

در اینجاست که ما خود به این پی میبریم که حقوق زن و مرد در جامعه افغانستان یکسان نیست,,,,,

وتنها حق زن در اینجا پایمال میشود و زن را در جامعه لطمه بزرگی میخواند.....

ومن این را میخواهم بگوش همه بشنوانم که تنها تاج سر مردان زنان است.....

تنها حل کننده راه و چاه مردان است,,,,,,,

 

زنان یکی از خواص مهم زندگی است,ومن افتخار دارم که یک دخترم و به امید اینکه تمام زنان افغانستان دست به دست همدیگر داده و خشونت علیه زنان رادر افغانستان محو کند,,,,,,

و به امید اینکه دیگر صدای یک زن معصوم را از شدت لت وکوب نشونیم.......

 

و همیشه یک چیز را به یاد داشته باشیم که:

"چشم و چراغ همه زنان است"

نویسنده:(هلــــــینا صدیقی)

                                                About the author

160