چگونه زندگی بدون نگرانی ای را تجربه کنیم؟ بخش سوم

Posted on at


برای اینکه از این وضع بیرون آیید تلاش کنید تا دید گسترده ای نسبت به موضوع های زندگی و دشواری های آن داشته باشید. این یعنی جهان را با همان دید واقعی نگریستن. انسانهایکه دید وسیعی نسبت به زندگی و دشواری های آن دارند هرگز اجازه نمی دهند که پدیده ها و دشواری های کوچک زندگی بر آنها غلبه نماید و زندگی شانرا دچار بی نظمی کند. باید به هر مشکل به اندازه ارزش آن توجه کرد, نه کمتر نه بیشتر. در غیر اینصورت یک مشکل کوچک میتواند که تمام حواس و توجه فرد را نگران خود کرده و او را از تمام کارهای بزرگتر زندگی بازدارد. افرادیکه دارای دید وسیع اند به سادگی میتوانند آنرا با جهان اطراف خود به مقاسیه بگیرند که آیا مردم اطراف شان نیز چنین میکنند و یا درگیر مشکلات یکسانی اند. با مقایسه کارکردشان, به راحتی میتوانند برای خود نیز راه حلی بیابند و به سلامت از این قبیل دشواری بگذرند.


زیاد اتفاق می افتد که مشکلاتی در زندگی ما به وجود می آیند که بزرگی و گستردگی شان سبب نگرانی همیشگی ما میگردد و ترس آنها زندگی ما را تسخیر میکند. در این شرایط بهترین گزینه اینست که هرچه زود به سراغ شان رفته و تلاش در حل شان کنیم. مجادله و درگیر شدن با این مشکلات آگاهی ما را نسبت به آنها افزایش داده و راهای بهتری را پیش روی ما میگذارد. زمانکیه ما احساس کنیم در حال حل چنین یک مشکلی بزرگ هستیم و یا بر آن فایق آمده ایم, نه تنها که دیگر نگرانی ای وجود ندارد, بلکه سبب افزایش روحیه و اعتماد به نفس ما در برخورد با مشکلات آینده زندگی میگردد و در واقع الگوی میگردد که ما را در زندگی آینده مان واقع نگر کرده و در رویارویی با مشکلات آن روحیه میبخشد.  


مشوره و درمیانگذاری مشکل با دیگران نیز یکی از راهای مناسب کمک به حل آن در زندگی می باشد. مشوره با دیگران, استفاده از توصیه ها, پندها و اندیشه های آن به سوی سوق میدهد که تا حال ممکن است به آن حتا نیندیشیده باشیم. ما را متوجه نکته های میگرداند که بسیار دور از فهم و دید ما بوده است.با این حساب ما در کنار گسترش دید خود از نگرش و اندیشه های آنها نیز بهره میبریم.  همیشه جمع کردن اندیشه های گوناگون, راه حل های گوناگون و دیدگاها متفاوت ما را به سوی نتیجه دلخواه و مناسب تری سوق میدهند و از انحراف ما جلوگیری میکنند. البته افرادیکه با آنها به مشوره میپردازیم و پای راه حل های شان مینشینیم باید واجد شرایط بوده و بر آنها اعتماد کامل داشته باشیم, تا نه تنها ما را از دیدگاهای خود مستفید گردانند بلکه در حل مشکل ما سهم گیرند و آنرا مانند مشکل خود دانسته و بر رفع آن به هر وسیله ممکن بکوشند. http://www.filmannex.com/blogs/95110/95110 :.خوانندگان این مقاله میتوانند بخش نخست این مقاله را با این پیوند بخوانید


و همچنین بخش دوم را در اینجاه بخوانید. 


دوستهای عزیز برای دریافت مقاله های تازه من مهرورزید و به این نشانی رفته و عضو صفحه من در تارنمای فلم انکس شوید.  


همچنین برای مطالعه مقاله های پیشین من میتوانید به صفحه مقاله های من در تارنمای فلم انکس سربزنید. 

About the author

160