یکی از فعالیت های موفق شورا های محلی ولایت نیمروز

Posted on at


این بار برای شما مطلب زیبای از فعالیت های موفق انکشاف دهات  و شورا های محلی ولایت نیمروز را آماده ساختم که برای شما دوستان عزیز پیشرفت کشور زیبای مارا نشان میدهد. و  میتواند نشان بدهد که افغانستان زیبای ما روبه پیشرفت است و دارای آینده درخشان خواهد بود.

 ولایت نیمروز نظر به طبقه بندی ولایت های افغانستان در طبقه سوم قرار دارد,اما باز هم مردم این دیار غم دیده راه پیشرفت را یافته است و در آن راه میکوشند.و همچنان ارزش تعلیم و تربیه را یافته است.

 موفقیت های فعالیت قصه ما در موارد ذیل است:

1:پروژه های اجرا شده برنامه همبستگی ملی در دهات.

 2:سهم زنان در تصمیم گیری شورا ها و غیره

3: حکومت داری محلی یعنی حل منازعات, محکم ساختن ارتباط دولت با مردم.

4:خود کفایی شوراها

5: موثریت شوراها در زنده گی اجتماعی مردم

فعالیت زیبای ما از اینجا شروع میشود: یک دور تحت پوشش برنامه همبستگی ملی قرار گرفتند و بلااثر فعالیت های که از طریق برنامه با اعضای شورا ها و مردم صورت گرفته است سطح آگاهی ودانش شورا ها ومردم رشد کرده اعضای شوراهای انکشافی با احساس مسولیت جلسه دایر نموده و در جریان جلسه تصمیم گرفته اند تا مهمترین مشکلی خویش را که عدم موجودیت یک باب مکتب برای تحت تعلیم قرار گرفتن فرزندان شان در ساحه مورد نظر میباشد حل نمایند.

بنابرین اعضای هر پنج شورای انکشافی(شورای انکشافی عبدالظاهر, شورای انکشافی ملنگ طاهر, شورای انکشافی امان الله, شورای انکشافی ظریف براهوی, شورای انکشافی شاه محمد) به طوری کلستر به مقام محترم ولایت نیمروز پیشنهاد نموده اند تا در رابطه مشکل شان اقدام قانونی بفرمایند

.

مقام ولایت موضوع  را به ریاست محترم معارف نیمروز راجع میسازند اما ریاست محترم معارف به دلیل نداشتن زمین برای اعمار مکتب و منظوری مقام وزارت معارف و همچنان بودیجه کافی از دادن مکتب برای شوراهای انکشافی خودداری مینماید

.

اما شوراهای انکشافی به دلایل ریاست معارف قناعت نمیکنند و موضوع را جدی تعقیب نموده برای اعمار مکتب سهم گیری مردمی خویش را موازی یک جریب زمین اهدا نموده جهت اعمار مکتب به دسترس معارف قرار میدهند و میگویند ریاست معارف مکلف است تا مکتب مارا اعمار نماید, معلم و وسایل تدریس را برای شاگردان این مکتب آماده سازند.

 بدین ترتیب ریاست معارف منظوری مکتب ابتدایی شش(6) صنفی را به نام شهید محمد ایوب (ظهیر) از مقام وزارت معارف اغذ و در ساحه شوراهای متذکره افتتاح مینمایند که فعلا به تعداد یک هزارو دوصد(1200) شاگرد در بخش ذکور واناث در آن مکتب تدریس میشود.

این بود یکی از فعالیت های موفق شوراهای انکشافی ولایت نیمروز که در راه تعلیم و تربیه فرزندان این ملت کوشیدند تا به موفقیت کارشان رسیدند.       

 About the author

mirwaisbarak1

he is mirwais barak,from afghanistan

Subscribe 0
160