صلح و آزادی

Posted on at


صلح یک نعمت بزرگ در هر جامعه. در فضای صلح همه کار ها به درستی و خوبی رونما و پیشرفت کرده میتواند. صلح سبب خوشبختی انسانها میگردد. پیشرفت و ترقی یک جامعه وابسته به صلح است. در فضای صلح پیشرفت تعلیم و تربیه جامعه، بازسازی ، زراعت و مالداری، تولیدات، وحدت ملی، تطبیق همه پروگرام ها و برنامه های دولتی تامین شده میتواند. از همین سبب است که دشمنان آزادی و صلح کشور همیشه کوشش نمودند، تابخاطر حفظ منافع استمراری و استعماری خود فضا را در افغانستان مختل سازند و همیشه دشمنان وطن نگذاشتن تا مردم افغانستان در فضای صلح زندگی کرده، پسشرفت نمایند، منابع خود را استخراج کنند، تولیدات خود را توسیعه دهند و سطح همه کار ها را بالا ببرند. امروز در کشور ما دشمنان وطن نیابتی را دامن میزنند. و فضای صلح را خراب میسازند. مردم بیچارهء ما را میکشند، سرک ها، پل ها و منابع تولیدی را به شمول مکاتب، پوهنتون و غیره محلات فرهنگی کشور را انفجار داده و به آتش میکشانندبناء ما باید در راه دستیابی به صلح از هیچ گونه سعی و کوشش دریغ نورزیم و به دشمان وطن اجازه ندهیم تا مانع صلح و آزادی ما گردند. ما باید با نهاد های امنیتی قهرمانان خود مانند اردوی ملی، پولیس ملی، امنیت ملی، نیرو های محلی افتخار نماییم که همه روزه بخاطر بدست آوردن صلح در مقابل دشمنان وطن سینهء خود را سپهر ساخته از ننگ و ناموس وطن دفاع مینمایند. هرگاه دشمنان وطن طی چندین سال اخیر فضای صلح را در وطن خود خراب نمیساختند، ما شاهد پیشرفت های خوبتر و مترقی تر میبودیم. صلح یک ضرورت برای هر جامعه است همچنان صلح یک نعمت بزرگ خداوندی میباشد که به زندگی انسانها خوشبختی میاوردما کوشش مینماییم مه دربین خود صلح بیاوریم. امروز مردم ما سخت ترین لحظات را سپری مینمایند.جنگ، فقر، بی سوادی، خسارات و تلفاتی شدید را به ما افغانها قبولاندن و فضای کشور ما را به یک فضای جنگ و قوم پرستی مدل ساختن و همه ما تشنه صلح هستیم و کوشش میکنیم با نیرو های خود کمک نماییم تا صلح سرتا سری در کشور ما برقرار شود انشاالله
About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160