CBS NEWS,Lights-Tunnel-Automation-Accelerating-Technology, The Afghan Perspective (Dari)

Posted on at


  افغانستان کشوریست که سه دهه جنگ را سپری نموده و طی این مدت بر علاوه ی از دست دادن منابع اقتصادی، از پیشرفت های صنعتی و تکنالوژی نیز عقب مانده بود. از ارتباطات سریع و آسان خبری نبود، گویا از رده ی کشور های که به قرن (بیست و یک) رسیده بودند بیرون شده و به اوایل قرن بیست باز گشته بود. در مقطع زمانی که جهان اول و کشور های نسبتآ پیشرفته از نسل پنجم کامپیوتر ها (رباط ها) استفاده میکردند، در افغانستان هنوز از همان شیوه های سنتی ارسال نامه های دست نویس جهت انتقال اطلاعات استفاده میگردید. در اواخر قرن بیست، جهان به طرف تبدیل شدن به دهکده ی کوچک از نظر برقراری ارتباطات در حرکت بود ولی در افغانستان افراد محدودی کامپوتر را فقط میشناختند، آن هم در محدوده ی استفاده از برنامه های ابتدایی با کمپیوتر های اولیه که فقط در چند دفتر خارجی از آنها استفاده می شد. ما در طول جنگ های داخلی همه منابع انسانی، کدرهای علمی و تخنیکی، منابع طبیعی، سرمایه های ملی و ... خود را از دست داده بودیم و به یکبارگی با سیل از تکنالوژی معاصر روبرو شدیم.

  تکنالوژی محصول از پیشرفت های علمی میباشد که در اثر تجربه های زیاد به دست می آید. با پیشرفت تکنالوژی، استفاده کننده های آن به رفاه و آسایش نسبیِ میرسند. تکنالوژی معاصر در قسمت برقراری ارتباطات نیز سهولت های فراوانِ را فراهم نموده است، بدون محدودیت زمانی و مکانی میتوان با هزینه ی کم، ارتباط برقرار نمود و از حوادث منطقه یی و جهانی در اسرع وقت با خبر شد. جهان فعلآ به دهکده ی کوچکِ تبدیل شده است و درین دهکده قدرت به اساس داشتن مقدار علم، اطلاعات و تکنالوژیِ معاصر محاسبه می گردد.

  بعد از سقوط نظام طالبان، افغانستان مورد توجه جامعه ی جهانی قرار گرفته و کمک های جهانی به این کشور سرازیر شد، سرمایه گذاران داخلی و خارجی علاقمند سرمایه گذاری در بخش های گوناگون این کشور شدند. سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نسبت به بخش های دیگر رشد بیشتری نمودند، در حال حاضر بیش از شش شرکت معتبر خصوصی و دولتی مخابراتی در افغانستان فعالیت دارند و حدود هفتاد درصد مردم کشور را تحت پوشش مخابراتی قرار داده اند. بیش از نوزده میلیون نفر در افغانستان از تلفون های مبایل استفاده میکنند. در قسمت ژورنالیزم و ارتباطات با استفاده از تکنالوژی معاصر نیز پیشرفت های دیده میشود؛ بالاتر از چهل شبکه ی تلویزیونی و هشتاد استیشن رادیویی، تقریبآ تمام کشور را تحت پوشش اطلاعاتی و خبری قرار داده است. خدمات انترنتی نیز توسط وزارت مخابرات و شرکت های خصوصی برای مردم فراهم شده و تاسیس مراکز انترنتی در حدود سی درصد پوهنتون های کشور؛ زمینه ی تحقیقات وسیعتر و جهانی را برای محصلان در رشته های مختلف آماده نموده است. در قسمت خدماب بانکی نیز سهولت های فراهم گردیده که به آسانی میتوان پول را در داخل و یا به خارج از کشور روان و دریافت نمود. استفاده از کامپیوتر در ادارات رسمی و غیر رسمی و همچنان مکاتب نیز معمول شده است که خود، راه را برای استفاده از تکنالوژی معاصر هموار میسازد. درین اواخر شرکت در شبکه های اجتماعی انترنتی مخصوصآ فسبوک هم رواج یافته است که به منظور دید و باز دید دوستان، به اشتراک گذاشتن حوادث روزمره، تبلیغات سیاسی و تجاری، موارد آموزشی، خبر های عاجل و تازه و ... استفاده میگردد.

  با پیشرفت های که به کمک تکنالوژی معاصر درین ده سال صورت گرفته است میتوان تا حدودی به آینده ی این کشورِ زجر کشیده  امیدوار و خوشبین بود، استفاده از تکنالوژی معاصر انسان را وادار به یادگیری استفاده از آن مینماید و همین باعث میشود تا در قسمت ارتقای ظرفیت ها تلاش بعمل بیاید، به اندوخته های علمی- مسلکی مان بافزاییم و بلاخره با کاروان علم و تکنالوژی معاصر جهان، مانند سایر کشور ها همراه گردیم.

                                                       به امید یک افغانستان امن، آزاد، مترقی و سربلند. 

 

 

Afghanistan, a country those three decades of war and during this period, in addition to the loss of economic resources, the development of industry and technology had fallen behind also. The news was not a quick and easy connection that imparts the ranks of the century (twenty-one) had been out and had gone back to the early century. The first time the world's relatively advanced fifth generation of computers (robots) used in Afghanistan, yet the traditional handwritten letter was used for data transmission. They used was external. During the Civil War, all of our human resources, scientific and technical Dray, natural resources, capital and national ... And had lost his Ykbargy faced with a deluge of contemporary technology.

  Technology is a product of scientific progress comes a lot of experience. With the advancement of technology, using its relative prosperity promoted. Modern technology provides the communication is also much easier, without restrictions of time and place can be a low-cost, regional and global events, communicate, and as soon as with the news of. Now the world has become a small village and this village by having the power of science and modern technology are measured.

  After the fall of the Taliban regime, Afghanistan has been considered by the international community and international aid poured into the country, and foreign investors interested in investing in various parts of this country.More than nineteen million people in Afghanistan are using mobile phones. Journalism and Communications at the improvements seen with the use of modern technology, more than forty radio stations and eighty television network, covering almost all the data and news data. the banking facilities provided for the easy money flowing into or out of the country and received. The use of computers in schools, as well as formal and informal institutions that is common to pave the way for the use of modern technology. The company recently introduced a social networking website, especially Face book is also open to view and see friends, to share everyday events, political propaganda, commercial, educational items, and new and urgent news ... Are used.

  Capacity due to come to a saving knowledge - our professional Bafzayym and finally the convoy of science and technology in contemporary world, as other countries get along.

 

Afghanistan in the hope of a secure, free, prosperous and proud.About the author

TajMohammadAnwari

This is Taj Muhammad Anwari, son of Abdul Wali. I was born on 22/8/1981 in Heart Afghanistan, from 1983 to 1992 I lived in Kabul with my family, and then we returned to Heart province. I studied primary school in Kabul and I continued the remnant in Heart and…

Subscribe 0
160